01 Haagen og Anne Atneosens legat

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

Anne Olsdatter N Bakken Atneosen 1831 1909
Hågen Nilsen Atneosen 1830 1912

§ 1

Haagen og Anne Atneosens legat, opprettet av sammenskutt pengegave, stor kr 2.170, der overragtes Haagen og Anne Atneosen på deres gullbryllupsdag den 30. mars 1904, utgjør en selvstendig stiftelse der ikke må sammenblandes med kommunens midler.

§ 2

Legatet bestyres av Stor-Elvdal hovedsogns kirketilsyn og en i Atneosgrenda bosiddende,der velges av Herredsstyret og hvis fungsonstid faller sammen med kirketilsynets av sognestyret valgte medlemmer.
I følge Sosialdepartementets stadfestelsesdokument av 12. september 1957 er § 2 endret, og blir sålydende:

§ 1

Legatets bestyres av Atneosen Menighetsråd og en i Atneosgrenden bosittende som velges av Herredsstyret, og vis fungsjonstid faller sammen med menighetsrådets.

§ 2

Legatets styre ansetter kasserer og regnskapsfører, og bestemmer med Stiftsdireksjonens approbasjon sammes lønn. Kassereren har at stille betryggende kaution.

§ 3

Legatkapitalen anbringes og forvaltes på en sådan måte som for offentlige stiftelser er, eller blir bestemt, hvorhos legatet skal være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll og revisjon.

§ 4

De årlige renter av legatkapitalen utbetales Haagen og Anne Atneosen så lenge noen av dem lever. Når begge er døde, oppspares av de årlige renter minst 1/5 dertillegges kapitalen, inntil denne har nådd et beløp på kr. 10.000.- Resten av rentene anvendes til vedlikehold av Atneosen kapell, der er skjænket bygden av Haagen og Anne Atneosen, og ettersom kapitalen vokser tillike til betjening av kapellet.

§ 5

Skulle der til kapellets vedlikehold og betjening ikke medgå det hele rentebeløp, anvendes det overskytende til utdeling til trengende i Atneosgrenda til jul.

§ 6

Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvorpå legatstyret besørger dem trykket i et tilstrekkelig antall eksemplarer.
Stor-Elvedalen den 8. april 1906
Haagen N. Atneosen m.p.p Anne O. Atneosen m.p.p.
Vitner: C. J. Ecktell T. Noren

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 10.000.-)

Etterskrift:

  • 01 Atneosens legat styret består av leder i Atneosen Menighetsråd og Signe Løsset oppnevnt 1996-2000 og sognepresten
  • Kapital pr. 1/1 1998 kr. 18.866.- herav bundet kapital kr. 13.000
  • Regnskap i 1997 viste inntekt kr. 1.204 og utgift kr. 870
  • Legatet er i 1998 anbefalt å legges til Legatkontoret med øremerket kapital. Legatets styre ønsket imidlertid å overta legatet selv, og dette ble godkjent av Fylkesmannen. Legatets administrasjon ble derfor overdratt til styret pr 1. jan 1999, og resterende legatkapital, kr. 12.851.45 ble overført til egen konto i bank.

Historie:

Legatgiver Haagen Atneosen (1830-1912) og hustru Anne Olsdatter (N.Bakken) (1831-1909) bekostet også Atneosen Kapell og kirkegård, skjenket kommunen og innviet i 1882.

Skroll til toppen