26 Karenus Westgaards legat til fremme av sang

Statuttene, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Karenus Westgaards legat til fremme av sang i Stor-Elvdal er opprettet ved Edvard Westgaards testamente, datert 6/11 1922, og blev overlevert til disposisjon for legatstyret
15/1 1931 med en kapital av kr. 5.000.- . Legatets midler skal være uangripelige, og anbringes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelser er eller blir bestemt. Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§ 2

Legatstyret består av d’herrer lærer Severin Treseng, Håkon Koppang og Georg Eggen. Styret velger formann og viseformann for 3 år ad gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre 2 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.
I styrets møter føres forhandlingsprotokoll . For øvrig fører formannen journal.Styret supplerer seg selv ved noget medlems avgang. Såfremt det hele styre ønsker å tre av velges nytt styre av herredsstyret i Stror-Elvdal.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3

Av legatets renter utdeles bidrag og premier til:
Sangforeninger i Stor-Elvdal der har vært i noen tids virksomhet før ansøkning om bidrag indsendes, og som til like må antas å være levedyktig.
Utdannelse for personer, der har utpreget begavelse for sang.

§ 4

Av legatets rentemidler tillegges halvdelen kapitalen, inntil denne har nådd kr. 10.000.-. Av resten ytes årlig en forholdsvis andel sammen med andre legater Edvard Westgaard har stiftet, til vedligehold av legatgiveren og hans bror Karenus Westgaards gravsteder . Hvad der for øvrig måtte bli tilbake utdeles til de i § 3 nevnte formål. Det som det ene år ikke utdeles av rentemidler til de i § 3 nevnte formål, kan av styret anvendes et følgende år.

§ 5

Styret velger i sin midte kasserer og regnskapsfører.

§ 6

For legatet avlegges årlig regnskap som blir å innsende inden februar måneds utgang følgende år gjennom Stiftsdireksjonen til revisjon og decisjon av Kirkedepartementet. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet. Også iøvrigt skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 7

Foranstående statuter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal i oktober 1931

Severin Treseng Håkon Koppang Georg Eggen
Statutene tiltres
Frantz Heyerdahl, (eksekutor) Haagen Storstu

(Kapitalen var pr. 1/1 1971 kr. 10.200.- )

Etterskrift:

Se etterskrift under legat 24, E og K Westgaards legat til jordbrukets fremme.

Historie:

Samme som overfor.

Skroll til toppen