02 Christian og Marthe Bruun’s legat for Stor-Elvdal

Christian og Marthe Bruun’s legat for Stor-Elvdal

Marthe Bruun 1837 - 1888
Chr C Bruun 1826-1907

Statutter for Christian og Marthe Bruuns legat for Stor-Elvdal

§ 1

Christian og Marthe Bruun’s legat for Stor-Elvdal er opprettet ved
Testamente av 13. Mars 1904, og ble overlevert legatstyret den 13. Oktober 1908 med kr. 8.995.-. Legatets kapital skal være uangripelig og anbringes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelser er eller blir bestemt.
Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentilge, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skatteyterne.

§ 2

Legatets styre består av stedets sogneprest og overformynderi, samt dr. Frost eller – etter ham – av den av bygdens leger, som sogneprest og overformynderi måtte bestemme.
Styret velger formann og viseformann for 3 år av gangen. Ingen gyldig beslutning kan fattes med mindre 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3

Av legatets renter vedlikeholdes legatstifternes gravsteder med gitter, støtte og blomster hver sommer. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av samme rentemidler. Resten av rentemidlene tillegges kapitalen inntil denne har nådd en størrelse av 20.000.- -tyvetusenkroner-, og dersom legatet senere påføres tap, skal kapitalen ved årlig tilskudd av rentene eller del av disse atter bringes opp til kr. 20.000.-

For øvrig skal legatets rentemidler utdeles i porsjoner på høyst kr. 200.- om året til hederlige, brave, uformuende, sykelige personer føtte og bosatte i Stor-Elvdal og som ikke har nytt understøttelse av fattigvesenet, særlig sådanne, der lider av livsfarlige og smartefulle sykdommer , som kreft, tuberkulose, blindtarmbetennelse, nervesvekkelse, blæresykdommer, etc.
Pengene skal anvendes til legehjelp, operasjon, opphold ved sanatorium, bad eller annen helbredelsesanstalt.
Fortrinnsberettiget til understøttelse er, under ellers like omstendigheter, syke og trengende slektninger av legatgiverne, bosatte i Stor-Elvdal, og personer, der har tjent i legatgivernes hus så lenge som 4 a 5 år.

§ 4

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og duelig mann, der har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med Stiftsdireksjonens approbasjon hans lønn.

§ 5

For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år inden februar måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til revisjon og decisjon av Kirkedepartementet. En avskrift av regnskapet utlegges til alminnelig ettersyn i kommunelokalet. Også iøvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontrol.

§ 6

Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Storelvdalen i juli og oktober 1912
S. Frost C. J. Eckell P. G. Trønnes og A. Landet
Lege Sogneprest overformyndere

Historie:

Christian og Marte Bruun var bruker av Brenna gard i Stor-Elvdal, og eide området bak Stor-Elvdal Hovedkirke – kollen mot elva. Kirken, som ble bygget ca 1820 skulle etter planen flyttes nærmere elva ca. i 1890, men da Bruun motsatte seg dette, ble det ikke noe av flyttingen.

Etterskrift:

Legatet ble i 1997 slått sammen med det andre av Bruuns legater, 03 Christian og Marthe Bruuns legat for Sollia, og benevnes nå som 02 Christian og Marthe Bruuns legater til Stor-Elvdal og Sollia. Kortnavn 02 Bruuns legater

Legatet bestyres av Sognepresten i Stor-Elvdal, kommunelege 1 og Overformynder I og II
Legatets kapital pr 1/1 1971 var ca. kr. 32.000.-
Legatets kapital pr 1/1 1997 er ca. kr. 26.000.-
Legatets kapital pr 1/1 2000 er ca. kr. 58.000.- etter fusjon med legat 03

02 Stor-Elvdalslegatets formål er støtte for syke.
03 Sollialegatets formål er undervisning (ivaretaes nå av det nye Sollialegat nr. 38 Kristian Nyhus’ legat.)
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Skroll til toppen