10 Ragna Lillengets minde

Statutter for Ragna Lillengets minde til hjelp for unge tuberkuløse, ubemidlede piker fra Stor-Elvdal, fortrinnsvis fra Rasta

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Legatet Ragna Lilleengets minne er opprettet ved Ingeborg Lilleengets testamente, datert 14. Desember 1940.
Det er, i henhold til utlodning i Ingeborg Lilleengets dødsbo, til Sør-Østerdal Skifterett overlevert den 5. februar 1949, kr. 9.100.- , som utgjør legatkapitalen.

§ 2

Legatets midler skal være uangripelig og anvendes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelser er eller blir bestemt. Legatet skal alltid være en
Selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må blandes sammen med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for ordinære utgifter som påhviler skatteyterne.

§ 3

Legatets styre består av lensmannen i Stor-Elvdal, distriktslegen samme stad, og formannen i Stor-Elvdalen Sanitetsforening, med lensmannen som styrets formann.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 4

Legatets midler skal gå til hjelp for unge tuberkuløse, ubemidlede piker fra Stor-Elvdal, fortrinnsvis fra Rasta.

§ 5

Rentene av legatets midlerskal tillegges kapitalen intil den har nådd kr. 10.000.-. Senere bør rentene deles ut hvert år Skulle det gis år hvor ingen trenger legatets støtte, skal rentene tillegges kapitalen.

§ 6

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann. Styret bestemmer, med approbasjon av Stiftsdireksjonen i Hamar Bispedømme hans lønn og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 7

For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til videreforsendelse til Det Kgl. Kirke- og Undervisningsdepartement til revisjon og desisjon. En avskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i Kommunelokalet. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontrol.

§ 8

Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

H. Wæringsaasen B. Trønnes Hanna Engen
Lensmann distr.lege f.t.form.i sanitetsf.

(Konfirmert i Sosialdep. 3/12 1949. Kapital 1/1 1971 kr. 12.500.-)

Etterskrift:

Legatet ble i 1998 slått sammen med 13 Knut og Eline Ophus legat. Legatet benevnes etter fusjonen 10 Lilleenget og Ophus legat.
Det ”nye” legat bestyres av lensmannen og sognepresten i Stor-Elvdal og leder i Stor-Elvdal Sanitetsforening, f.t. Ragnhild Tremoen.
Legatets kapital etter fusjonen er i 2000 kr. 45.441.-
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Skroll til toppen