37 Løytnant Trygve Treseng og jordmor Berit Margrethe Tresengs legat

Løytnant Trygve Treseng og jordmor Berit Margrethe Tresengs legat

Til beste for trengende barselskvinner og dets spebarn i Stor-Elvdals nordre distrikt.

§ 1

Legatet er opprettet ved Trygve og Berit Treseng’s testamente av 2. Desember 1941, med tillegg av 15. Februar 1957. Trygve Treseng døde den 1/10 1954 og Berit Treseng døde den 1/9 1971. Legatet består av den ved vår død etterlatte kapital Kr. 230.778.- – tohundreog trettitusensyvhundreogsyttiåtte 0/100 –

§ 2

Legatets midler er uangripelig, og anvendes og forvaltes som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Påføres legatet tap, skal 1/2 delen av rentene årlig tillegges kapitalen til den igjen har nådd den størrelse den hadde når tapet oppstod.

§ 3

Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser.

§ 4

Av legatets rentemidler skal bestrides utgifter til festeavgift, vedlikehold og pynt av legatstifternes gravsted.

§ 5

Etter at legatets administrasjon er dekket, anvendes øvrige rentemidler til årlige bidrag for trengende barselskvinner og deres spebarn i nordre distrikt i Stor-Elvdal.
I denne sammenheng er grensene for «Nordre distrikt» slik: Mot syd: Rognbrua, Mykleby. Mot nord: Storbekkmoen.
Utdelingen foretaes av styret etter søknad, dog kan styret i særlige tilfelle som de finner påkrevd anbefale bidrag. Mottakeren må i disse tilfelle underrettes på forhånd og erklære seg villig til å ta imot tildelingen.

§ 6

Legatets styre består av lensmannen, distriktslegen og distriktsjordmoren i Stor-Elvdal, de velger selv sin formann for 3 år ad gangen. Styret er besluttningsdyktig når formannen og minst et medlem er tilstede og de begge er enige i sakens anledning.

§ 7

Legatstyret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann. Styret bestemmer, med approbasjon av Stiftsdireksjonen i Hamar Bispedømme, hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sektetær i og utenfor styrets møter.

§ 8

For legatet avlegges årlig regnskap, som innsendes innen neste års februar måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til vedkommende departement for revisjon og desisjon. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelser og kontroll.

§ 9

Foranstående statutter undergis Kongelig Konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Koppang / Stor-Elvdal , den 23 mars 1972

Lensmann i Stor-Elvdal Distriktslege i Stor-.Elvdal Distriktsjordmor i Stor-Elvdal
(Arne Kjernsholen) (Ingar Bjørnstad) (Gunvor Modahl)

Etterskrift:

Da legatet ble «konfirmert» fikk det ikke godkjent tilstrekkelig sosial profil til fritak for arveavgift. Legatet ble derfor redusert med kr. 60.740.-
Styret tolket helt fra start § 5 til å gjelde hele Stor-Elvdal Kommune. Legatet har i alle år gitt en gave til alle nyfødte i Stor-Elvdal, samt betydelige bidrag til Helsestasjonens arbeid med mor og barn, til fluor til barn, sykebårer og annet utstyr til ambulansen, og andre bidrag til slik virksomhet.

Historikk:

Jordmor Berit Treseng virket i bygda i en årrekke, og har hjulpet svært mange Stor-Elvdøler til verden. Hennes mann, musikkløytnant Trygve Treseng var hennes faste sjåfør og med sin svarte bil var de en kjent og kjær ekvipasje i bygda – og svært velkommen i mange «trengende»s situasjoner!

Skroll til toppen