49 Grosserer Charles Crawford Tandberg og hustru Ingeborg Alexandras legat

Til fordel for Det Norske Skogselskap.
STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1

Legatet er opprettet av Charles Tandberg og hustru født Bødtker ifølge deres felles testamente.

§ 2

Legatet skal ifølge bestemmelsene i testamentet benevnes » Grosserer Charles Crawford Tandberg og hustru Ingeborg Alexandra Tandberg, født Bødtkers legat til fordel for Det Norske Skogselskap»

§ 3

Legatet bestyres av Det Norske Skogselskaps styre.

§ 4

Legatets kapital er kr. 300.000.-, den er anbragt dels i disse faste eiendommer i Frogn: Åstvedt gr.nr. 58 br. Nr. 4 og 14, og Sunbeam, gr.nr. 58, br. Nr. 31, 33, og 34, dels i bankinnskudd og dels i verdipapirer. Legatets kapital må ikke angripes, men kan av styret anbringes på den måte som det finner mest formålstjenlig.

§ 5

Kapitalen forvaltes av Det Norske Skogselskaps styre.

§ 6

Den til enhver tid disponible renteavkastning anvendes av legatstyret i overenstemmelse med § | i Skogselskapets lover, hvor Skogselskapets formål er angitt således: «Det Norske Skogselskap har som formål å arbeide for rasjonell skogskjøtsel og for reising av ny skog samt å vekke og fremme hos det norske folk forståelsen av skogens samfundsmessige betydning»

§ 7

Skulle Det Norske Skogselskap gå inn eller dets formål vesentlig forandres bestemmer Skogselskapets styre med representantskapets godkjennelse, hvorledes legatets midler skal anvendes.

§ 8

Av legatets årlige avkastning tillegges 10 % kapitalen. Styret har anledning til å forhøye kapitalen med beløp som måtte innkomme ved salg av legatets eiendommer.

(Vedtatt i Skogselskapets styre i møte 16/11 1949)

Skroll til toppen