18 Gedine Svestads legat

Til ungdomslaget Ungskogen i Stor-Elvdal
Gavebrev og Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:
Gavebrev.
Undertegnede Gedine Svestad skjenker herved Ungdomslaget ”Ungskogen” min seter på Negaardsgammelseteren med de til denne tilhørende rettigheter, og slåtter i Imsdalen, samt et legat stort kr. 5.000.- – femtusenkroner – på følgende vilkår:

Ungdomslaget gir helt avkall på min opprinnelige gave, likesom jeg frafaller de rettigheter jeg forbeholdt meg av Ungdomslaget.
Så lenge jeg lever forbeholder jeg meg, uten vederlag til Unglomslaget, å benytte setertrøen og slåttene i Imsdalen som tidligere.
Videre forbeholder jeg meg at Haakon Myhre, så lenge han er bruker av Myhre, annet hvert år skal ha høyet på setertrøen mot hvert år å slå og høste dette, samt mot å holde gjerdene vedlike.

Seteren og slåtten kan ikke selges, pantsettes eller bortleies uten samtykke av overstyret for mitt legat til Ungdomslaget Ungskogen. Opphører ungdomslaget, eller utnyttes eiendommen av dette tilfaller den legatet.
Nedenstående statutter for legatet, som skal benevnes Gedine Svestads legat til Ungdomslaget Ungskogen i Stor-Elvdal vedtas og erholder Kongelig stadfestelse.

Stor-Elvdal 26. Juni 1926
Gedine Svestad (sign.)
Til vitterlighet:
Ola Børli (sign.) Ludv. Viken (sign.)

Statutter

§ 1

Gedine Svestads legat til Ungdomslaget Ungskogen i Stor-Elvdal er opprettet ved frøken Gedine Svestads gavebrev av 14/11 1924 og 26/6 1926

§ 2

Den skjænkede kapital kr. 5.000 – femtusenkroner – skal altid være urørlig og anbringes som for offentlige midler bestemt. Av rentene skal minst halvparten hvert år tillegges kapitalen til denne er nvokset til kr. 10.000.- Når dette er skjedd, skal minst ¼ av deårlige renter legges til kapitalen til denne har nådd kr. 25.000.-, deretter tillegges 1/6 av rentene til kapitalen er vokset til kr. 50.000.-, hvorpå alle renter kan anvendes.

§ 3

De disponible midler skal fortrinnsvis anvendes til ungdommens opplæring i husindustri – for kvinner så vel som for menn – og i hagebruk samt til fremme av skogsaken i Stor-Elvdal. For øvrig kan midlerne også anvendes til støtte for virke – og lærelysten ungdom også på annen måte, dog ikke i noe tilfelle til fremme av partipolitiske interesser. Heller ikke må de anvendes til lettelse for de kommunen påhvilende utgifter.

§ 4

Legatet forvaltes av Ungdomslagets styre og et overstyre bestående av sognepresten, lensmannen og ordføreren i Stor-Elvdal. Ungdomslagets kasserer fungerer som legatets kasserer. Han har å stille sikkerhet for de ham betrodde legatmidler. Finner styret at kassereren bør lønnes, bestemmer det hans lønn, som godkjennes av Stiftsdireksjonen.

Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 5

Styret avlegger hvert år innen februars utgang regnskap for det forløpte kalenderår. Regnskapet blir å innsende gjennem overstyret og Stiftsdireksjonen til vedkommende regjeringsdepartement for å undergis revisjon og desisjon. Også iøvrig er legatet undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 6

Dersom Ungdomslager Ungskogen skulle opphøre, eller gå over til en virksomhet som ikke søker å fremme de i § 3 nevnte formål, skal legatet forvaltes av forannevnte overstyre, og dets disponible midler anvendes til stipender og premier til menn og kvinner i bygden dsom vil arbeide for fremme av et tidsmessig hagebruk, almindelig jordbruk eller husindustri i Stor-Elvdal.

Stor-Elvdal, den 26. Juni 1926

Gedine Svestad (sign.)
for Ungdomslaget Ungskogen:
Petra Kvisli, Berit Morch Næs, Ola Børli, Sverre Viken, Ludvig Viken.

i overstyret:
Knud Kristiansen J. Wæringsaasen Sigurd Næs
Ordfører Lensmann Sogneprest

(Kapitalen pr. 1/7 1971 er kr. 13.000.- + setra).

Etterskrift:

I 1971 ble den i gavebrevet nevnte seter på Negaardsgammelseteren med de til denne tilhørende rettigheter, og slåtter i Imsdalen. solgt til Gedines niese, Ellaug Svestad slik at legatet ikke lenger er eiendomsbesitter. Legatet støtter spesielt hagebruk og Hagebrukslagets arbeid.
Legatets kapital var opprinnelig 5.000.- kroner + setra, i 1971 13.000.- kroner + setra.

Salg av de nevnte parsellenr innbragte 15.000. Pr. 1/1 1999 var kapitalen 42.022.- kroner
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie:

Svestad var – iflg. Fosvold – før 1630 endel av Storstu Negard. Garden ble flyttet til sin nåværende tomt omkring 1700 av Sæmming Gundersen.
Navnet kommer av at garden ble gjenoppbygd på ei ”svie” avsvidd for jordbruk.
Gedine Svestad ble født ca 1847 og døde antagelig i 1926, ca 80 år. Hun var ugift, hun var ekte Svestad, hennes forfedre innehadde Svestad gård i 6-7 slektsledd.Gedine var lærerinne ved Stor-Elvdal og ved Ringsaker Folkehøyskoler.

Siste bruker av den opprinnelige slekt var Gunder Helgesen f. ca. 1835, Gedine Svestads bror, og far til Ellaug Svestad som eide Fjøsegga på Westgard intil ca. 1990. Hun var statskonsulent i husstell. Han, Gunder, solgte garden til Torvald Sjøli fra Åmot. Senere eiere er Trygve Solberg, familien Godager ca. 1937 – 1997, og Borger Lenth.

Skroll til toppen