17 Anne Sætres legat

Anne Olsdatter Sætre 1857-1879

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Legatet der føre Navn Af Anne Sætre’ legat udgjør en selvstendig Stiftelse med opprindelig Grundfond stort kr. 8.000, der ikke angribes.

§ 2

Legatets Renten bliver at anvende saaledes:

A
  1. Renterne tilfalder, forsaavidt Bestyrelsen finder Trang og Værdighed at være tilstede Testatriks’ efterlevende Søskende: Ole Olsen Sætre, Oline og Gina Sætre og deres ægteføtte Efterkommere i ret nedstigende Linie indtil 4de Led regnet fra Testatriks’ Forældree uden Hensyn til Opholdssted i Landet og indtil 5te Led, forsaavidt angaard Slægtninge der maatte være bosatte i Storelvedalen. Ligeberettigede med ovennævnte er ogsaa disses gjenlevende ægtefeller
  2. Den i 1A nævnte understøttelse skal ikke uddeles i mindre Portioner end kr. 100.- aarlig
  3. Naar Kapitalen i førnevnte Slægtled en størrelse af kr. 32.000- kan Renterne helt eller delvis uddeles, selv om der ikke er egentlig Trang, men dog mindre pekuniær Evne tilstede hos nogen af de berettigede, og skal Understøttelsen fortrinnsvis anvendes til Børns Opdragelse og videre Uddannelse. Forsaavidt der heller ikke maate være brug for Renten og Berettigede dog lever, skal Rænten tillægges Kapitalen.
  4. Naar derimod Kapitalen kr. 48.000 og Bestyrelsen finder at der ikke hos de Berettigede er Verdighet og Trang nok tilstedefor Anvendelsen af den hele Rente til Tilfredsstillelse af disses Behov, kan Renten af kr. 8.000 anvendes til en Håndgjerningsskole i Storelvedalen.
B
  1. Efter 4de og i Tilfælde 5te Slægtled tiiægges Renten Kapitalen indtil den naar kr. 48.000
  2. Naar saa er skeet, skal Renten af Halvdelen af den beholdne Kapital uddeles til værdige Trængende inden Storelvedalen, der ikke nyder Fattigunderstøttelse, og i portioner ikke under kr. 40.- aarlig. Fortrinnsberettigede til saadan Understøttelse skal dog under forøvrigt lige Vilkaar være ægtefødte Efterkommere i ret nedstigende Linie af de efter Legatet oprindelig Berettigede, om saadan eksisterer.
  3. Renten af ¼ Del af Kapitalen anvendes til beklædning af fattige Børn i Storelvedalen, hvorunder intet Hensyn bliver at tage til, om saadanne Børn eller deres Forældre nyder Fattig-understøttelse eller ikke.
  4. Renten af den resterende ¼ Del af Kapitalen anvendes efter Bestyrelsens Bestemmelser enten til en Haandgjerningsskole eller anden Undervisning eller Skolegang for fattige Børn i Storelvedalen, hvorunder ikke forstaaet saadan Understøttelse, som paahviler Kommunen eller Stat at udrede.

§ 3

De foran under §2 A 1 og B 2 anførte Understøttelser uddeles 2de gange Aarlig, Nemlig i 1ste Halvdel af Juli og December Maaned.

§ 4

Legatet bestyres efter de for UmyndigesMidler gjældende Regler af Overformynderne i Storelvedalen i Forening med Sognepresten sammesteds.
Bestyrelsen vælger inden sin Midte Formand og Viseformand. Formanden fungerer i 2de aar, hvorefter han i lige saa lang tid kan fritages for Gjenvalg.Testamentet skal bero vedSogneprestens Arkiv.

§ 5

Bestyrelsen antager, naar den finder det paakrevet, en Kasserer og Regnskabsfører, der lønnes af Legatets Rentemidler efter Bestyrelsens Forslag med Stiftsdirektionens Approbasjon. Kassereren har at stille betryggende Kaution.

§ 6

De udgifter som ved Legatets Bestyrelse for øvrig til enhver Tid maate fornødiges, bestrides af Legatets Rentemidler.

§ 7

For Legatet bliver aarligaars inden Marts Maaneds Udgang at aflægge Regnskab hvilket gjennem Stiftsdirektionen indsendes til Revision og Decision af det Kgl. Kirkedepartement.

§ 8

Foranstaaende Statutter undergives Konfirmation, hvorpaa Legatbestyrelsen besørger dem trykt i et tilstrækkelig antal Eksemplarer.

Storelvedalen den 11te Marts 1892
G. Joh. Dietrichson H.O.Atneosen Joh. Haave
(Sogneprest) (Overformyndere)
Konfirmerede ved høyeste Resolution av 29de April 1892.
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 111.000.-)

Etterskrift:

Legatet som opprinnelig , i 1892 var på 8.000 kroner, hadde blitt 111.000 kroner i 1971. I 1999 er kapitalen steget til 166.266.- , enda legatet har vært mye benyttet i årenes løp. Legatets formål er i første rekke støtte til undervisning (221 og 224). Rentemidlene kan og benyttes til eldre (233 ) og barnearbeid (231). Legatet bestyres som i statuttene bestemt av Sognepresten og Overformynderne i Stor-Elvdal.

Historie:

Anne Olsdatter Sætre , ble født ca. 1870 . Iflg Fosvold døde Anne bare 22 år gammel, og ugift. Legatet er konfirmert 31.des. 1892, hvis det var da hun døde, var hun født i 1870. Hennes søsken som er nevnt i statuttene var født fra 1849 til 1855, så var hun vel en attpåklatt. Hun ble født på Nordre Sætre, og hennes bror, Ole Olsen nr.5 ble siste bruker av garden. Han ”hvirvledes inn i 1870-årenes økonomiske heksedans og måtte selge”. Garden ble kjøpt av kommunen først på 1800tallet, og utparsellert i 7 småbruk; Synstad, Setervang, Haugen, Hagen, Vesterhaug , Norvang og Sagmoen. Dette var nok en storgard. Fosvold nevner flere husmannsplasser, Rugsvea, Snekkerstua, Bakken eller Koiebakken, Mørmoen, Målarstua og Smedløkkje eller Rusten.

bilde Fosv. s. 843
Nordre Sætre (Olastua) før utparselleringen

Anne Sætres tipp tipp oldefar var Ole Olsen Sætre nr. 1. Han var far til Annes navnesøster Anne Olsdatter Sætre (1734 – ) Hun var en av de to som ble sendt til Købehavn for å lære spinning, og som ble fabrikken og skolen Enighetens første bestyrerinne.

Skroll til toppen