23 Sagfører P. Trønnes og hustru Anne Sirene Trønnes legat

Anne Pedersd.Søstu Stai Trønnes 1860-1912

(Opprettet av frk. Anne K. Trønnes)

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Legatet hvis grunnfond utgjør kr. 25.000.- femogtyvetusenkroner – der er skjænket det i pantobligasjoner, skal danne en selvstændig stiftelse, hvis kapital ikke må angribes eller sammenblandes med andre legaters eller kommunens midler. Kapitalen forøget med kr. 20.000.- i følge testamente opprettet af afdøde frk. Anne K Trønnes den 10/1 1910.

§ 2

Av legatets indvundne renter skal der hvert aar avsettes kr. 100.- et hundre kroner – der tillægges grundfondets kapital, naar kapitalen herved eller paa anden maade er øket til kr. 50.000.- femti tusen kroner – avsættes intet yderligere. Videre skal der av renterne hver jul uddeles kr. 50.- – femti kroner – til hver av nedennevnte ægtepar, nemlig:
Mikkel Christiansen Græsbakken og hustru Karen Olsdatter
Peder Gundersen Bagroen og hustru Olave Olsdatter
Iver Larsen Bjørkningsfætten og hustru Hanna Pedersdatter
Disse portioner er i følge frk. Anne K Trønnes’ testamente forhøiet til kr. 100.-
Om nogen af ovennævnte personer dør tilfalder legatportionen uavkortet hans eller hendes ovennænvte gjenlevende ægtefelle i dennes levetid. Naar ogsaa den lengstlevende ægtefelle er død bortfalder her omhandlende ytelse, hvis beløpb da disponeres som i § 3 bestemt. Ægtefelle efter nyt ægteskab eller avdødes børn har saaledes intet krav paa samme.

§ 3

Resten af legatets renteinntekter – efterat udgiftene til dets forvaltning er dekket – deles i to lige store dele. Den ene halvdel tilfalder Storelvedalen barnehjem, saalenge dette er i drift. Den annen halvdel uddeles av legatets bestyrelse til i Storelvedalen bosatte værdige ubemidlede syge, der tiltrænger sygehusbehandling med operation eller anden kurmæssig behandling udenfor hjemmet, dog saaledes at bidrag ikke skal ydes i saadanne tilfælde, hvor offentlige institutioner pligtmæssig skal træde til. Hvad der ikke anvændes det ene aar kan av bestyrelsen anvendes i samme øiemed et følgende aar. Hvis nævnte Storelvedalen barnehjem stanser sin virksomhed skal dets andel i legatets afkastning tilfalde fremtidig lignende institution inden bygden. Saalænge saadan ikke findes skal nævnte andel av bestyrelsen uddeles i passende portioner til fattige børn fra daarlige hjem til hjelp i oppdragelse og beklædning.

§ 4

Legatets bestyrelse skal bestaa av sundhetskommisjonens formand, sognepresten og lensmanden i Storelvdalen, dog saaledes at frk. Anne K Trønnes fungerer istedenfor sistnævnte saalenge hun dertil er villig. Skulle nogen av ovennævnte personer undslaa seg for at overtage hvervet opnævnes et andet medlem i hans sted av sorenskriveren i søndre Østerdalen for 2 aar ad gangen.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 5

Bestyrelsen vælger selv sin formand og viceformand. Disse fungerer 2 aar ad gangen, efter hvilken tid formanden kan undslaa sig for gjenvalg i ligesaa lang tid. Formanden inkalder til møde. Gyldig beslutning kan fattes selv om blot 2 medlemmen er tilstede, men disse maa da være enige.

§ 6

Legatet undergives den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll og regnskabsrevision, og det grundfond anbringes paa den for saadanne stiftelser anordnede maade. Som kasserer og regnskabsfører ansættes en paalidelig mand i eller udenfor bestyrelsen. Kassereren har at føre en av bestyrelsen autorisert regnskabsprotokol og at stille saadan sikkerhed som af bestyrelsen maate bli bestemt. Hans lønn fastsættes av bestyrelsen med Stiftsdirektionens approbation og utredes med andre med legatets forvaltning forbundne udgifter av legatets midler.Regnskab for legatets midler avlægges inden udgangen av hvert paafølgende aars februar maaned. Uddrag av regnskabet skal udlægges til almindelig eftersyn.

§ 7

Paa legatets statutter erhverves Kgl. Konfirmation.

(Kapital pr. 171 1971 kr. 56.000.-)

Etterskrift:

Legatets opprinnelige kapital var i 1910 kr. 25.000 .- Hertil kom etter Anne K Trønnes død, testamentarisk enda kr. 20.000.- lagt til legatkapitalen, slik at den da ble kr. 45.000.
I 1971 var kapitalen 56.000, og i 1999 54.701
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie:

Legatet er opprettet av frk. Anne K. Trønnes, til minne om sine foreldre Peder Halvorsen Trønnes og Anne Bergersdatter N Messelt (1830-1887). Faren, Peder var født i 1829 og døde i 1908. Han var jurist,og sønn av Halvor Bottolfsen nr. 3 på Nystu Trønnes. Anne K Trønnes’ mor var Anne Bergersdatter fra Messelt Nordre (1830-1887) og datter av Berger Bergersen Messelt nr. 8.

Peder var bror til Bottolf Halvorsen nr. 4 (1817-1886) og således onkel til Halvor Bottolfsen nr. 4,(1843-1897) som ble Stor-Elvdals første ordfører,(fra 1881 til 1889) og ættas siste bruker av Nystu Trønnes.
bilde F I s. 368
Nystu Trønnes
Garden ble solgt på auksjon i 1897, og Stor-Elvdal Kommune ved ordfører Th. M. Ruud fikk tilslaget for 81.000 kroner. Det var grunnlaget for Storelvdal’s første alderdomshjem – og et av landets aller første sådanne.

Skroll til toppen