19 Gina Nickelsen Søstu Trønnes legat

Til sykepleien i Stor-Elvdal, fortrinnsvis til tuberkuløse

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Gina Nickelsen Søstu Trønnes’ legat til sykepleien i Stor-Elvdal er opprettet av Sigurd Trønnes ved testamente av 1. November 1952, og skal bære navnet
Gina Nickelsen Søstu Trønnes’ legat. Legatkapitalen var den 15. Oktober 1956 kr. 10.000 – Titusen -.

§ 2

Legatets midler skal være uangripelige og anvendes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt.

§ 3

Legatets styre består av distriktslegen i Stor-Elvdal som selvskreven formann, og lensmannen i Stor-Elvdal som selvskreven medlem av styret, og et tredje medlem som velges av de to førstnevnte for 4 – fire – år av gangen. Det tredje medlem skal fortrinsvis velges blant stifterens arvinger eller slekt.

§ 4

Legatets rentemidler skal gå til sykepleien i Stor-Elvdal, fotrinsvis til tuberkuløse.

§ 5

Rentene bør deles ut hvert år.

§ 6

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann. Styret bestemmer, med approbasjon av Stiftsdireksjonen for Hamar Bispedømme, hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 7

For legatets midler avlegges årlig regnskap, som blir å innsende innen februars måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til videreforsendelse til Det Kgl. Kirke og Undervisningsdepartement til revisjon og desisjon. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 8

Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stai 1956

B. Trønnes, distriktslege H Wæringsaasen, lensmann
Gunnar Myrvang, arving
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 15.100)

Etterskrift:

Legatet var opprinnelig på 10.000 kroner. I 1971 var kapitalen 15.100 og i 1999 er den 13.620.- Legatet er nå omgjort til fondslegat, kapitalen er lagt til Legatkontoret. Legatets navn og formål, sykepleien i Stor-Elvdal beholdes også i legatets nye form.

Historie:

Gina Nickelsen var født Gudbrandsdatter Søstu Trønnes ca 1850. Hun ble gift med gartner Nickelsen i Oslo, men ble barnløs. Hennes mor var Sigrid Taraldsdatter Søstu Trønnes. (1841-1878). Gina var 5. barn av 7 søsken, deriblant Sigrid som ble gift med Eberhardt Østmoe -foreldre til Svend, Erik og Sigismund som alle levde og virket på Koppang, Marte ble gift med Simen Simensen Myrvang på Koppangshammeren – foreldre til Sverre og Gunnar Myrvang.
Sigurd Gudbrandsen Søstu Trønnes som i sitt testamente opprettet legatet til minne om Gina i 1952 var og bror til Gina, og bruker til garden før Gunnar Myrvang overtok ca 1937. Gunnar drev Søstu Trønnes intil han overdrog garden til sønnen Steinar ca 1970.

bilde Fosv. s. 379 og s. 380
Søstu Trønnes og Østerdalsstua fra 1618

Skroll til toppen