Forord i Legatboka av 1971, v/ Sverre Myrberget

Oppgave over, og Statutter for legater til beste for Stor-Elvdal m.m. med bl.a. opplysning om deres forvaltning, styre,lovlig kapitalanbringelse,og til hvilke formål renteavkastningen kan anvendes.

De 32 førstnevnte legater i denne fortegnelse, samt legat nr 37 forvaltes f.t. ved Stor-Elvdal Legatkontor, hvortil søknader om bidrag og lån kan sendes, hvert legat har eget styre hvis sammensetning er bestemt av legatstifterne.

I denne bok er også tatt med noen legater som forvaltes av etater utenbygds, men som kan søkes av Stor-Elvdøler, som f. eks hos Hedmark Landbruksselskap, Hamar, Hedmark Husflidsforening, (Husfliden) Hamar, og Det Norske Skogselskap, Oslo.

Kapitalen for de 39 førstnevnte legater i denne bok var pr. 1/1 1971 vel 2.3 mill. kr. (De 9 sistnevnte representerte på samme tid ca. 1.7 mill. kr.)

Utdeling av bidrag fra legatene foregår som regel en gang i året. Søknadsfrist, og til hvem søknad skal sendes, averteres i dagspressen.

Midler tilhørende offentlige stadfestede stiftelser, fonds og legater, kan anbringes bl. a. på følgende måter:

Første pr. pantelån i fast eiendom overenstemmende med canselliplacat av 10/4 1795

  1. Statsobligasjoner.
  2. Statsgaranterte obligasjoner.
  3. Obligasjoner utstedt av fylkeskommuner.
  4. Kommuneobligasjoner, nŒr de er godkjent av vedkommende Stiftsdireksjon.
  5. Elektrisitetsverksobligasjoner, garantert av fylke og kommuner i forening.
  6. De av Kreditforeningen ihh til lov av 17/6 1907 utstedte ihendehaver obligasjoner.
Skroll til toppen