07 Lensmand Evenstads legat

Stadfestet ved Kgl Resolusjon av 26/6 1912

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§1

Lensmann Evenstads legat er opprettet ved testamente av Enkefru Anne Evenstad 8. Mars 1899. Testamentet inneholder om dette legat bl. a. Følgende bestemmelser:

”Undertegnede Enkefru Anne Evenstads bestemmer herved at der av den formue som jeg etterlater med ved min død skal tilfalle og utredes til et legat som skal kalles ”Lensmann Evenstads legat”, kr. 100.000 – etHundretusindekroner” –med formål gjennem kapitalens forrentning eller avkastning å yte bidrag til fremme av jord- og skogbruk i Stor-Elvdal Herred. Skulle i fremtiden finnes hensiktsmessig og tjenlig for bygden å anvende en del av legatets inkomster til industriens eller husflidens oppkomst inden bygden, – så som industri- eller husflidsskoler skal det hertil være adgang. Jeg henleder oppmerksomheten bl.a. på den bidragsform som utøves av Ole Møystads legat i Elverum til mulig etterligning i noen utstrekning.

Til legatets overnevnte kapital kr. 100.000.- vil komme det overskudd Fru Evenstads bo vil gi ved endelig oppgjør, og som etter testamentet skal anvendes til prosentvis forhøyelse av samtlige legatbeløp”

§2

Legatet skal være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunalee elle private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§3

Av legatets rentemidler skal årlig minst kr. 500.- legges til kapitalen, inntil denne har nådd en størrelse av kr. 250.000.- -tohundreogfemtitusen-. Legatstyret kan deretter nårsomhelst under vedkommende departements approbasjon treffe bestemmelse om hvorvidt ytterligere renteopplegg skal finne sted.
Legatets rentemidler for øvrig skal etter testatriks ønske ikke ytes til personer, som nyter eller senest i løpet av siste kalenderår har nytt oppentlig fattigunderstøttelse.

§4

Som tilfelde, hvori legatets disponible rentemidler fortrinsvis skal anvendes nevnes;

A Til fremme av jordbruket:

Bidrag til jordryddingsarbeider som foretas av ubemidlede, dyktige og værdige jordeiere – småbrukere. Ansøkere må godtgjøre at de i det sist forløpne år å ha oppryddet eller oppgravet til dyrkning et stykke jord. Sådanne bidrag må ikke overstige arbeidets kostende. På andragende skal legatstyret kunne gi tilsagn om sådanne jordryddingsarbeider ved utdeling i nærmest påfølgende år. Legatstyret skal påse at overnevnte arbeider er nyttige, hensiktsmessige, og ikke uforholdsmessig kostbare.

Bidrag til landbruksforening med almennyttig formål, og hvis virke kommer bygden til gode.
Bidrag til jordbruksskole, om sådan skulle bli opprettet innen bygden.
Bidrag til utdannelse ved jordbruksskole.

B Til fremme av skogbruket:

Bidrag til skogskole om sådan skulle bli opprettet innen bygden.
Bidrag til skogforening med almennyttig formål, og hvis virke kommer bygden til gode.
Bidrag til utdannelse ved skogskole.
Bidrag til premier for kulturarbeider i bygdens skoger, så som grøfting, opprensking av bekkefar o.lign.
For så vidt det i fremtiden skulle vise seg hensiktsmessig og tjenlig for bygden:

C Til fremme av industri og husflid:

Bidrag til arbeidsskole for gutter med særlig sikte på gårds- og skogbruksredskaper.
Bidrag til utdannelse ved sådan skole som foran nevnt.

§5

Legatets styre består av herredets ordfører, distriktets amtagronom, og amtskogmester, formannen i herredets skogutvalg, samt en av disse 4 for 3 år ad gangen valgt innen bygden boende større gård- og skogeier. Skulle i fremtiden noen av de nevnte bestillingsposter bli opphevet, oppnevner amtmannen i Hedmark i samme sted de fornødne medlemmer av legatstyret. Styret velger innen sin mitte en formann og viseformann for 3 år ad gangen.

§6

Legatstyrets medlemmer møter etter skriftlig tilsigelse, med i regelen minst 8 dagers varsel og med angivelse av de saker der foreligger til behandling. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre minst 3 medlemmer er tilstede; i tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget, og i tilfelle tvist kan minoritetet begjære stiftsdireksjonens approbasjon.

§7

I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok og besørger korrespondansen.

§8

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mann, der har å stille sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbasjon av vedkommende stiftsdireksjon hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§9

Legatets kapital, som ikke må angripes, anbringes således som for offeltlige stiftelsers midler er eller blir bestemt, og skal i alminnelighet utlånes innen Stor-Elvdal.
Kapitalen må aldrig forminskes , og i tilfelle av tap, skal minst halvparten av rentene oppspares inntil kapitalen atter har nådd den engang oppnådde størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§10

Legatet er med hensyn til kontroll og regnskapsrevisjon undergitt de for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelse. En avskrift av regnskapet utlegges til alminnelig ettersyn i kommunelokalet.

§11

Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer

(Legatets kapital var pr. 1/1 1971 kr. 562.800.-)

Etterskrift:

Legatet, som er det største av Stor-Elvdalslegatene som administreres lokalt har pr. 1/1 1999 en kapital på kr. 3.529.513.- 1/1 2000 kr. 3.744.268.-
Legatet eier Evenstad Legatskog som står oppført i status med kr. 114.000.- , men som nok er verd mange ganger så mye. Skogen drives av styret og med skogbestyrer Embret Brænd som den utøvende part. Evenstad Legatskog er eget registrert foretak.
Tidligere har Legatskogen vært bestyrt av Asbjørn Gustumoen og Trygve Strand
Skogen gir årlige avkastninger på opptil 200.000.-

Legatet har opp gjennem årene gitt store summer til formålet, fremme av jordbruk, skogbruk og industri / husflid. Og til Evenstad Skole
Legatets styre har med Fylkesmannens godkjenning blitt redusert til ordfører, fylkesskogsjef og en av kommunens skogeiere. Skogbestyreren tiltrår styrets møter, i kraft av sin stilling, dog uten stemmerett.
Dette reduserte antall styremedlemmer ved at amtagronom og amtskogmester nå representeres av fylkseskogsjef, og herredets skogutvalg er opphørt.
Dette legatet har møter i juni og desember, samt ved behov.

Historie:

De samme legatgivere ga flere legater til ymse formål – vesentlig for Stor-Elvdal. Evenstad-legatene ble alle gitt av enkefru Anne – men i flere navn og med forskjellige formål . Evenstadslektas historie er tatt inn som kort-kort versjon under legat 05 Anne og Ole Evenstads Minnelegat – nå benevnt Ole og Anne Evenstads legater.

Andre legater enn disse to nevnte fra samme giver:

  1. 06 Anne Evenstads Diakonisselegat
  2. xx Anne Evenstads Husflidslegat, bestyres av Stor-Elvdal Legatkontor sammen med Hedmark Husflidslag
  3. 35 Anne Evenstads legat til Hedmark Landhusholdningsselskap v/Hedmark Landbruks-selskap, Hamar.
  4. 50 Ole Evenstads legat til fremme av skogbruk, bestyres av Det Norske Skogselskap
Skroll til toppen