30 Martinus Øiens legat

Statuttene, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Legatet er opprettet i 1962 ved testamentarisk gave fra Martinus Øien, stor kr. 14.230.02

§ 2

Legatets kapital skal være urørlig, og anbringes som for offentlige stiftelser og legater til enhver tid bestemt. Legatets regnskapsvesen og kontroll er underlagt de for offentlige stiftelsers midler til enhver tid gjeldende bestemmelser.

§ 3

I henhold til testators ønske forvaltes kapitalen av Stor-Elvdal Kommune ved formannskapet. Hvis formannskapet fatter vedtak om det, plikter Foreningen til Dyrenes Beskyttelse å overta forvaltningen.

§ 4

Rentene kan hvert år utdeles som en gavepremie til en røkter eller hestekjører som har vist spesiell omsorg, godt stell og mønsterverdig behandling av husdyr. Utdelingen av denne gavepremie foretaes av Dyrevernnemnda i Stor-Elvdal, i samråd med distriktsveterinæren, og bør skje før jul i desember måned. Dyrevernnemnda kan i samråd med styret i Foreningen til Dyrenes beskyttelse vedta at rentene helt eller delvis kan disponeres til annet dyrebeskyttelsesarbeide, fortrinnsvis til opplysningsarbeid blant unge.

Etterskrift:

Legatet ble i 1998 slått sammen med et annet av Stor-Elvdalslegatene, nr. 28 Bottolf og Sigrid Gj. Westgaards legat, som også har som formål godt stell av dyr. Legatet benevnes nå Øien og Westgaards legater og bestyres av ordføreren og f.t. Oddvar Røe og Per Anders Westgaard.
Oddvar Røe sitter i egenskap av tidligere herredsagronom – en forlengelse av statuttenes § 2 som anbefaler fylkesagronomen i husdyrbruk. Dette er tidligere endret til lokal fagperson.
Per Anders sitter som herredsstyrevalgt for 3 år ad gangen i det opprinnelige legat 28.

Skroll til toppen