29 Halvor Andersen Vestgaards legat

Halvor Andersen Vestgård 1789-1853

Vedtagne i Storelvedalens herredsstyres møder den 30. Mai og 28.november 1904

Statuttene, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1

Halvor Andersen Vestgaards legat oprindelig 200 spd., nu udgjørende kr. 6.244.59 pr. 1. Januar 1904, oprettet ved testamente datert 7.juli 1853, og konfirmert 7. Februar 1854, udgjør en selvstendig stiftelse, der ikke maa sammenblandes med herredets kasser.

§ 2

Legatet bestyres af sognepresten og to av Storelvedalens herredsstye valgte medlemmer, hvis funksjonstid er 3 – tre – aar. Bestyrelsen vælger selv sin formand og nestformand. De kommunevalgte medlemmer kan undslaa seg for gjenvalg i ligesaa lang tid som de har fungert.

§ 3

Bestyrelsen kan antage en lønnet kasserer og regnskabsfører, hvis løn fastsættes av bestyrelsen med stiftsdirektionens approbation. Udgifterne til skrivemateriell m.v. utredes af legatets rentemidler.

§ 4

Legatets midler skulle bestyres i overensstemmelse med de regler som for offentlige stiftelsers midler er eller bliver bestemte.

§ 5

Af de aarlige renter opspares mindst kr. 100.- – ethundre kroner – der tillægges kapitalen, intil denne har nået en størrelse af 10.000.- – titusen kroner -. Det øvrige anvendes efter testamentets bestemmelse som lønsbidrag til organist ved præstegjeldets kirker, eller som bidrag til indkjøb af eller reparasjon af kirkeorgler. Naar kapitalen er naaet til kr. 10.000.-, kan hele det aarlige rentebeløb anvendes.

§ 6

For legatet bliver aarlig inden marts maaneds udgang at aflægge regnskab for det forgagne aar. Regnskabet innsændes gjennem stiftsdirektionen til revision og desision af det Kongelige kirkedepartement.

§ 7

Foranstaaende statuter undergives Kongelig konfirmation, hvorpaa legatbestyrelsen besørger dem trykt.
Storelvedalen herredsstyre 7. April 1905

Sognepræst C.J.Ecktell p.t. ordfører.
(Kapital pr 1/1 1971 , kr. 16.700.-)

Etterskrift:

Legatet ble i 1998 lagt til Legatkontoret og bestyres av Stor-Elvdal Legatråd, sammen med 8 andre av Stor-Elvdalslegatene. Se slettede legater under Legatboka

Historie:

Halvor Andersen Westgaard var gardbruker på garden Nordstu Westgaard 1820.
Han døde barnløs i 1857 og gav da 200 spesiedaler til Stor-Elvdal Hovedkirke.
Disse midlene ble i 1904 til dette legatet med dets formål. Halvor overlot garden til sin brordatter Anne Nilsdatter Nystumoen som var gift med Bottolf Eriksen S. Storstu.
Denne Bottolf er eldste bror til Edvardt og Karenus Westgaard. (Se legat 24)
Anne og Bottolf hadde tre barn, Bottolf, Anna (1882) og Tora. Tora ble 1. kona til organist Sveinung Treet Trønnes

Skroll til toppen