12 Halvor og Simen Negaards Minde

(10/3 og 19/4 1880 og 20/4 1881)

§ 1

Legatet, der fører navn af ”Halvor og Simen Negaard’s Minde” udgjør en selvstendig Stiftelse, der ikke maa sammenblandes med eller anvendes til directe Lettelse for Kommunens Kasser.

§ 2

Legatets Rentemidler anvendes inden Storelvedalens Herred til Almennyttige Øiemeds Fremme og Afhjelpelse af Nød. Dog, Legatbestyrelsen har for Tilfældet frie Hænder til Anvendelse i disse 2de Retninger.

§ 3

Af Renterne opspares aarlig mindst 200 – toHundrede – kroner der tillægges Kapitalen, intil denne har naaet en Størrelse af. 40.000 – firti Tusinde -Kroner.

§ 4

Legatet bestyres af en Kommision, bestående af Sognepresten, Formandskapets Ordfører, Lensmanden , og to – to – gode Mænd, som utvælges af Herredsstyrelsen. Skulde Presten eller Lensmanden nogensinde være Formandskapets Ordfører, tiltræder Viseordføreren eller om han allerede før sidder i bestyrelsen, et andet af Herredsstyrelsen valgt medlem. Herredsstyrelsen vælger 2 – to – Suppleanter.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 5

For Bestyrelsesmedlemmernes Ombudstid, Udtrædelse og Gjenvalg gjælder Formanskabs-lovens Bestemmelser. Bestyrelsen vælger selv sin Formand og Viseformand. Disse fungerer i 2 – to – Aar, hvoretter di i like saa lang Tid kan fritages for Gjenvalg.

§ 6

Ingen gyldig Beslutning kan tages af Bestyrelsen, med mindre over det halve Antal Medlemmer er tilstede; dog kan i Tilfælde af gjentagne Udeblivelser uagtet gjentagen Inkaldelse med 8 – otte – Dages Varsel ske Afvigelse harfra derhen at tvende Mødende kunne fatte gyldig Beslutning. I Tilfælde af Stemmelighet gjør Formandens Stemme Udslaget og i Tilfælde af Tvist kan Minoriteten begjære Stiftsdireksjonens Approbation.

§ 7

Kommissionens Medlemmer er forpligtede til at samles saa ofte de af Formanden indkalles.

§ 8

Til Kasserer og Regnskabsfører antager Bestyrelsen en hæderlig og duelig Mand, der har å stille fornøden Sikkerhed for de ham betrodde Midler. Kassereren lønnes af Legatets Midler, hvis Grunnfond med de foran bestæmte samme aarlige tillæggendes Renter ikke maa angribes, og har at føre efter foreskrevet Schema en af Bestyrelsens Formand auktorisert Protokold, ligeso han ogsaa kan tilpliktes at fungere som Sekretær i og udenfor Bestyrelsens Møder.

§ 9

Legatets Midler skulle bestyres i Overensstemmelse med de for Udlån af Umyndiges Midler gjældende Bestemmelser og ialmindelighed udlaanes inden Storelvedalens Sogn. Slægtninge af Legatets Giver er fortrinnsberettiget til Laan mod rescriptmæssig Sikkerhed, selv om de bo udenfor Sognet.

§ 10

Udlæg til Postporto og Skrivematerialier, Lokale med Lys og Brænde etc. godtgjøres af Legatets Midler.

§ 11

Efter Udløbet af hver Femaar har Kommissionen at forfatte og til almindeligt Eftersyn paa et bekvemt Sted at udlægge en fuldstendig Forklaring over Legatets virksomhed i Femaaret, samt en summarisk Oversigt over Legatets Status. Femaarsberetningen blivre i afskrift av innsænde til Stiftsdirectionen

§ 12

Forinden Kommisionen sammentræder i Andledning af Legatets disponible Midler, der i regelen ikke bør fastsættes for en længere tid end et aar ad gangen, bør der gives Skole- og Fattigkommisionerne Adgang til at fremkomme med Forslag til Legatets Virksomhed.

§ 13

For Legatet bliver aarligen inden Marts Maaneds udgang kommende Aar at aflægge Regnskab, hvilket gjennem Stiftsdirektionen insendes til Revision og Desision af det Kgl. Kirkedepartement.

§ 14

Foranstaaende Statuter undergives Kongelig Konformation, hvorpaa Legatkommisionen besørger dem trykt i et tilstrækkelig Antal Exemplarer.

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 44.200)

Historikk:

Ifølge Fosvold (se i bind II side 516) kom Ole Simensen (1734), fra Ytre Rendal – fra Øvre Sjøli. Han var gift med Marit Andersdatter Hole i 1760 og overtok da garden Brenna. Hun var fra Åmot, tidligere gift med Gjetvold Pedersen (1735-1757) som døde 22 år gammel, umiddelbart etter at han giftet seg med Marit.
Brødrene Ole Brænna (1787), Halvor Brænna (1797) og Anders Landet (1802) var blant deres, Ole og Marits barnebarn. Ole deltok i krigen i 1814. Han drev da Brenna, men overlot den til broren Halvor.

Halvor var ”kunstnernatur , og en stor orginal. Han var handelsmann, smed, urmaker og mye anna”. Halvor ble gift med Marit Andersdatter Træmoen Trønnes. De fikk to barn, Simen, som overtok som gardbruker på Brenna, og Marte Halvorsdatter, hun ble gift med dr. Paus fra Elverum se legat nr. 35 dr. Paus legat.
Simen døde ung og ugift, og Halvors svigersønn, overfor nevnte distriktlege Ole Paus kjøpte Brenna. Paus var sønn av futen i Elverum, Henrik Johan Paus, og Henrik Ibsens fetter.

Etter Paus ble Brenna solgt til Engebret Brænd fra Sollia på 1890-tallet .Senere har Kleist Gedde og nå Collet drevet garden, som engang var del en del av Negard.
Det er altså Halvors og sønnen Simens navn som har gitt navn til legatet som opprinnelig var på 16.000 kroner. Kapitalen var altså i 1971 blitt 44.200.- og i år 2000 kr. 53.028

Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 4;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Skroll til toppen