36 Anne Evenstads legat til fremme af husflid

Anne Evenstads legat til fremme af husflid

Anne Olsdatter Kjøllhamar Evenstad 1830-1909

§ 1

Legatet er oprettet ved Anne Evenstads testamente af 8. Marts 1899, med det formaal gjennem kapitalens forrentning eller afkastning at fremme husfliden inden Østerdalen (senere søndre og nordre Østerdalen).

§ 2

Legatets kapital er kr. 50.000 – femti tusinde kroner – hvortil kommer det overskudd, fru Evenstads bo vil give ved endeligt opgjør, og som efter testamentet skal anvendes til procentvis forhøielse af samtlige legatbeløp. Kapitalen maa ikke angribes, forvaltes af Christiania Overformynderi og gjøres rentebærende ved at udsættes mot betryggende sikkerhed efter de for udlaan af offentlige stiftelsers midler gjældende forskrifter. Legatets midler maa ikke sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, og ikke anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære skatteyderne paahvilende utgifter. Bidrag maa ikke ydes personer som nyder offentlig (kommunal) fattigunderstøttelse, eller som senest i løbet af siste kalenderaar har nydt saadan understøttelse.

§ 3

Af legatets renter oplægges aarlig mindst 1/10 del til kapitalens forøgelse, indtil denne har naaet et beløb af 100.000.- Naar dette beløb er naaet, kan legatstyret under vedkommende departements approbation bestemme om yderligere opsparing af renter skal finde sted. Saafremt kapitalen nogensinde ved tab skulde formindskes, tillægges halvparten af renterne hovedstolen, indtil fondet atter har naaet den størrelse det havde før tabet indtraadte.

§ 4

De øvrige dele af renterne og, naar kapitaloplægning ophører, samtlige renter anvendes til understøttelse til fremme af husfliden inden søndre og nordre Østerdalen. Indtil 5 års renter kan helt eller delvis afsættes til gjennemførelse af bestemt foretagende.

§ 5

Legatet styres og uddeling af renterne foretages af bestyrelsen for Den Norske Husflidsforening.
Tillegg til § 5:
Fra mai mnd 1969 bestyres legatet av Hedmark Fylkes Husflidslag, Hamar (adr. Husfliden)

§ 6

Legatet er med hensyn til kontrol og regnskabsrevision undergivet de for offentlige stiftelser til enhver til gjeldende bestemmelser.

Christiania og Storelvedalen Oktober 1910

Ch. C Platou (s.) E. Brænd (s.) J. Wæringsaasen (s.)
Executores testamenti

Pr. Den Norske Husflidsforening : Torolf Prytz, f.t. formann (s.)

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 83.000.-)

Etterskrift:

Legatet har ved registrering i Brønnøysundregisteret fått foretaknr. 977 113 997
Forvaltning av kapitalen, kr. 100.000 ble overført fra Oslo Overformynderi i 1999.

Skroll til toppen