14 Dorte Stais Legat

Dorte N Messelt Stai 1804-1884

(Konfirmert den 22. mai 1888)

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Dorte Stais legat, opprinnelig kr. 6.400 – sekstusenfirehundre-kroner – opprettet ved gavebrev og testamente av 20. August 1883 og trått i kraft 14. Oktober 1884, utgjør en selvstendig stiftelse der ikke må sammenblandes med eller anvendes til direkte lettelse for kommunens kasser.

§ 2

Legatet bestyres av sognepresten, lensmannen og et av herredsstyret valgt medlem i Stor-Elvdal. Skulle sognepresten eller lensmannen ville eller kunne undslå seg, kan herredsstyret velge stedfortredere. Bestyrelsen velger selv formann og viseformann. Disse står i 2 – to – år, hvoretter de kan undslå seg i like lang tid.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3

Bestyrelsen kan anta en lønnet kasserer og regnskapsfører, hvis lønn fastsettes av bestyrelsen, med Stiftsdireksjonens approbasjon. Utgiftene til skrivemateriell m.vm. utredes av lagatets rentemidler.

§ 4

Legatets midler skulle bestyres i overensstemmelse med de for umyndiges midler gjeldende regler.

§ 5

Av de årlige renter oppspares minst 1/5 – en femtedel – der tillegges kapitalen. Den øvrige skal anvendes innen Stor-Elvdal Kommune:
til utdeling til eldre, verdig trengende av tjenerklassen, som ved lang, tro og arbeidssom tjeneste og hederlig forhold har gjort seg fortjent til støtte og påskjønnelse, og
til bidrag til fattige og hjelpeløse barns oppdragelse, f. Eks. i et barnehjem.
Personer av Dorte Stais og tidligere avdøde ektefelles familie bør, i tilfelle under iøvrigt like forhold være fortrinsberettiget.

§ 6

Skulle legatkapitalen i fremtiden være vokst i en så betraktelig grad at bestyrelsen må anse det hensiktsmessig at ytterligere oppsparing av renter for noen tid opphører, kan bestemmelse herom træffes av bestyrelsen, med Kongelig approbasjon.

§ 7

For legatet blir årlig innen mars måneds utgang å avlegge regnskap for det foregående å. Regnskapet innsendes gjennom Stiftsdireksjonen ti Revisjon og desisjon av det Kongelige Kirkedepartement.

§ 8

Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvorpå legatstyret besørger dem trykt.

Stor-Elvedalens prestegård den 5. Mai 1888

G. Joh. Dietrichson Chr. Mortensen H. B. Trønnes

(Kapitalen var 1/1 1971 kr. 19.400)

Etterskrift:

Legatet ble i 1998 slått sammen med Hanna Stais legat, og det nye legat , nr. 14 heter Dorte og Hanna Stais legat (for arbeid med barn i Stor-Elvdal).
Legatets styre er sognepresten i Stor-Elvdal, i 1999 Åge Hval , som og er legatets leder,videre lensmannen og ordføreren i Stor-Elvdal. Det nye legats kapital er ca.kr. 51.000 hvorav Dorte Stais andel er ca. 37 %.
Da de opprinnelige statutters formål var til fordel for eldre, og for barn (Barnehjemmet)og det tilsluttede legat nr. 15 Hanna Stai og hadde formål nemlig for Barnehjemmet er det naturlig at det nye legat 14 yter rentemidler vesentlig til barn og arbeid med barn.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie:

Enken etter Ole Eriksen Søstu Stai(1798-1848), Dorte Bergersdatter Stai (1804-1884) måtte på grunn av odelssøksmål fra lensmann Evenstad flytte fra Søstu Stai i 1856. De fikk ingen barn. Hun flyttet til Nedre Veslhamarn, og bygde da den store hovedbygningen, som senere ble dr. B. Trønnes bopel og kontor.
Dorthe Stai opprettet dette legatet, og skjenket altertavlen i hovedkirken.

Skroll til toppen