24 Edvard og Karenus Westgaards legat for jordbruk

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Edvard og Karenus Westgaard’s legat til fremme av jordbruk er opprettet ved Edvard Westgaard’s testamente, datert 6/11 1922 og overlevert til disposisjon for legatstyret 15/1 1931, med kapital kr. 2.888.08. Legatets midler skal være uangripelige og anvendes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må blandes sammen med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for ordinære offentlige utgifter som påhviler skattyterne.

§ 2

Legatets styre består i følge testamentet av formannen i Norges Bondelag, Olaf Koppang, og Halvor Landeth med lærer Oskar Bjørnstad som varamann for de 2 sistnevnte. Styret velger formann og viceformann for 3 år av gangen. For at styret skal være besluttningsdyktig, må formannen i Norges Bon
delag, eller en som har fullmakt fra ham, og minst en av de andre styremedlemmene være tilstede. I tilfelle stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget.

I styrets møter føres forhandlingsprotokoll, for øvrig fører formannen journal. Styret supplerer seg selv ved et medlems avgang, dog skal altid formannen i Norges Bondelag delta.
NB: § 2 er med Sosialdepartementets godkjenning av juli 1971 gitt flg. Ordlyd:

§ 3

Legatets styre består i følge testamentet av formannen i Norges Bondelag, med som fullmektig varamann formann i Stor-Elvdal Bondelag, Olaf Koppang, og Halvor Landeth med lærer Oskar Bjørnstad som varamann for de 2 sistnevnte. Styret velger formann og viceformann for 3 år av gangen. For at styret skal være besluttningsdyktig, må formannen i Norges Bondelag, eller en som har fullmakt fra ham, og minst en av de andre styremedlemmene være tilstede.

I tilfelle stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll, for øvrig fører formannen journal. Styret supplerer seg selv ved et medlems avgang, dog skal altid formannen i Norges Bondelag delta.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 4

Legatets rentemidler skal gå til fremme av nydyrkning, herunder utvidelse av mindre bruk som har nybrottsjord. I den hensikt å fremme slik nydyrkning kan legatet kjøpe inn moderne nydyrkningsmaskiner for utleie eller det kan yte bidrag til kjøp av slike nybrottsmaskiner til maskinholder eller maskinstasjoner.

§ 5

Av legatets rentemidler skal tillegges minst en halvdel av disse til kapitalen til denne har nådd kr. 15.000. Av resten ytes årlig en forholdsvis andel sammen med andre legate Edvard Westgaard har stiftet til vedlikehold av legatgiveren og hans families gravsted. Hva der for øvrig måtte bli tilbake utdeles til det i §3 nevnte formål. Dersom rentemidlene et år ikke blir anvendt, blir disse å tillegge kapitalen. Beløp som tillegges grunnkapitalen kan etter at denne er nådd kr. 20.000.- anvendes under ett, f. Eks til kjøp av større nybrottsmaskiner.

§ 6

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og dugelig mann, som har å stille nødvendig sikkerhet for de midler som er betrodd ham. Styret bestemmer, med approbasjon fra Stiftsdireksjonen i Hamar Bispedømme hans lønn og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 7

For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år innen februars utgang følgende år gjennem Stiftsdireksjonen til videreforsendelse til Det Kgl. Kirke- og undervisningsdepartementet til revisjon og desisjon. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet, og en utskrift sendes Norges Bondelag. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 8

Foranstående statutter undergis Kongelig konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antalleksemplarer.

Arne Rostad Halvor Landeth Oskar Bjørnstad
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 8.100.-)

Etterskrift:

Dette legat 24, Edvard og Karenus Westgaards legat til jordbrukets fremme i Stor-Elvdal var opprinnelig på kr. 2..888.- I 1971 var legatkapitalen kr. 8.100. Legatet ble slått sammen med det andre av brødrenes legater, nr. 25 Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk utdannelse allerede i 1994-95. Da var legatkapitalen til nr. 24 kr. 19.483.- etter fusjonen har nr. 24 (og 25) kr. 31.262.


I 1998 ble alle Westgaardslegatene slått sammen , og heter nå
24 E. og K. Westgaards legater

Legatene har etter fusjonen i 1998-99 en legatkapital på kr.55.749 og består av
24 Edvard og Karenus Westgaards legat til jordbrukets fremme i Stor-Elvdal
25 Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk utdannelse 55%
26 Karenus Westgaards legat til fremme av sang i Stor-Elvdal
27 Karenus Westgaars legat til fremme av musikk i Stor-Elvdal 45%
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Kapitalen pr 1/1 2000 var kr. 57.090.-
Legatstyret vil gjennem Legatkontoret søke å benytte renteavkastningen etter de opprinnelige statutters formål.

Historie:

Edvard og Karenus Eriksen Westgaard var brødre, begge ugift og 4. og 5. barn av Erik Bottolfsen.
Brødrene kom fra Søndre Storstu Westgaard. Deres bestefar, Botolf Eriksen (1768-1841) var første bruker og gift med Jøran Halvorsdatter Nordstu Westgaard.
Jøran og Botolf hadde tre barn, Erik f.1806, Halvor f.1812 og Siri f.1823.

Erik overtok garden, og ble gift med Kari Olsdatter Landet f.1810. De fikk seks barn, deriblant Edvard f.1829, han bodde senere i Olastua ved Treseng – Koppang, og Karenus. Karenus Westgaard var skolestyreformann i Stor-Elvdal fra 1901 til 1905. Han døde i 1918. Eldste bror deres, Botolf 1829-1873 giftet seg inn på Nordstu Westgaard ( med Anne Nilsdatter Nystumoen)(se også legat 29, H.A.Vestgaards legat. Det var han – Halvor Andersen Westgaard som solgte Nordstu Westgaard til Anne og Botolf!) Tilbake til Søndre Storstu Westgaard, Karenus og Edvards yngste bror Ole Eriksen f.ca. 1831 var den siste av etta som brukte garden

Skroll til toppen