34 Dorthinus O Moen og hustru Oline Olsdatters legat

Dorthinus O Moen og hustru Oline Olsdatters legat

For Sollia til hjelp til nydyrking og jordforbedring

§ 1

Legatets kapital der utgjør kr. 5.000.- – fem tusen kroner – skal henstå urørt og mot sikkerhet som for umyndige midler bestemt, hvorhos legatet skal være undergitt den for offentlige stiftelset til enhver tid anordnede kontroll og regnskapsrevisjon.

§ 2

1/10 – en tiendedel – av rentene skal hvert år legges til kapitalen til forøkelse av denne. Resten av rentene skal legatstyret anvende til:
Fremhjelp av nydyrking for jordforbedring i Sollia.
Hjelp i enkelte år for jordbrukere som sitter trangt i det, og som ikke nyter støtte av fattigvesenet.
Styret må legge stor vekt på at de som mottar hjelp og støtte av legatet er strevsomme jordbrukere og verdige trengende. Likeledes må de utdelte midler bli anvendt på en slik måte at de mest mulig kan bli til ekstra opphjelp til varig verdi for vedkommende jordbruker. Styret bør søke den fornødne bistand hos jordstyre og herredsagronom. Styret kan selv bestemme når og på hvilken måte utdelingen skal foregå. Styret kan i enkelte år la utdelingen henstå slik at rentene for to år kan utdeles samtidig.

§ 3

Legatet skal bestyres av et styre på 3 medlemmer, nemlig ordføreren, sognepresten og formannen i Bondelaget.

§ 4

Styret velger i første møte hvert år inden sin midte formann, nestformann og kasserer. Kassererhvervet kan dog kombineres med et av de to andre. Formannen leder møtenes forhandlinger og indfører de gjorte vedtak i en forhandlingsprotokoll, og fører legatets korrespondanse. Kassereren avfatter og indfører hvert års regnskap i en regnskapsprotokoll, og forelegger dette for styret. Styret har å besørge regnskapene revidert av herredsrevisjonen, og indsendt til godkjennelse av den til enhver tid for offentlige stiftelser anordnede kontroll

Sollia 7. Mai 1936

Olav Knutson Ole Rødseteren E A Brænd
(ordf.) (sogneprest)

Etterskrift:

Legatet ble slettet av Fylkesmannen i brev av 12.sept. 1996, og kapital overført til det andre Sollia-legatet. Ved siste egne regnskap i 1996 hadde legatet en kapital på kr. 6.915.-.
Ved den ytterligere fusjonsforretning i 1998 ble legatet ført tilbake fra Nyhuslegatet, og tillagt Stor-Elvdal Legatkontors regnskap med konto nr. 2734. Legatet vil bli behandlet som det er angitt for legat 33 S A Christensen, se dette.

Skroll til toppen