44 Axel Heibergs minnefond

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1

Legatet er opprettet til minne om Axel Heiberg og den store innsats han har gjort for norsk skogbruk. Fondet er dannet ved innsamlede midler og gaver.

§ 2

Legatets avkastning skal brukes til å fremme Det Norske Skogselskaps formål, således som det er formulert i Skogselskapets § 1, nemlig»å arbeide for rasjonell skogskjøtsel og for reising av ny skog samt å vekke og fremme hos det norske folk forståelsen av skogen samfunnsmessige betydning»

§ 3

Legatet bestyres av Det Norske Skogselskaps styre.

§ 4

Legatet begynder å virke når dets kapital har nådd kr. 210.000.- Kapitalen skal anbringes som for umyndiges midler bestemt, dog kan kapitalen i enkelte tilfelle, med Justisdepartementets tillatelse, benyttes til innkjøp av skog eller plantemark.

§ 5

Kapitalen forvaltes av Det Norske Skogselskaps styre. 10% av legatets årlige avkastning skal tillegges kapitalen. Styret har anledning til å forhøye kapitalen med indkomne bidrag eller gaver.

§ 6

Skulle Det Norske Skogselskap gå inn eller dets formål vesentlig forandres bestemmer Skogselskapets styre med representantskapets godkjennelse, hvorledes legatets midler skal anvendes.
Vedtatt i styremøte 8. desember 1948.

Skroll til toppen