15 Hanna Stais Legat

Hanna Halvord. Stai 1853-1900

Gavebrev

Undertegnede Simen Landeth og hustru Oline Landeth have i henhold til derom falne ytringer fra nu avvdøde Hanna Stai besluttet at anvende et beløp stort kr. 5.000 .- – fem tusinde kroner – til et legat til beste for Storelvedalen. Legatet skal bære navnet : Hanna Stai’s Legat, og fastsettes der for samme sådanne STATUTTER slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Hanna Stai’s legat utgjør en selvstendig stiftelse med opprinnelig grundfond stort kr. 5.000.- -fem tusinde kroner -.

§ 2

Af legatets renter utredes årlig kr. 150.- – ethundreogfemti – som bidrag til et påtenkt børnehjem i Kirkegrenden eller på Stai. Såsnart tanken om opprettelse af børnehjemmet er realisert, anvendes dette beløp som bidrag til børnehjemmets drift på den måde, som af legatets bestyrelse måtte blive bestemt. Den øvrig del af renterne legges til grundfond, indtil dette har nået kr. 10.000.- -titusinde kroner – , en sum som aldrig må formindskes. Fra den tid grundfondet har nået denne størrelse bliver samtlige renter at anvende til legatets øjemed. Dog kan den nævnte sum fremdeles forøges ved tillæg af ytterligere renter, såfremt legatets og børnehjemmets bestyrelse noget år skulle finde det upåkrævet at anvende det hele rentebeløp.

§ 3

Legatet, hvis formue bliver at forvalte efter samme regler som umyndiges midler, bestyres af sognepresten i Storelvedalen, formandskapets ordfører og bygdens lensmann samt en af herredsstyrelsen valgt kvinde. Skulle antallet af bestyrelsesmedlemmer – enten fordi nogen vægrer sig for at overtage denne stilling elle af anden grund – blive mindre end fire, vælger herredsstyrelsen intil videre de manglende medlemmer. De af herredsstyrelsen valgte medlemmer vælges for 4 – fire – år ad gangen.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 3;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 4

Sognepresten er selvskreven formand i legatbestyrelsen. Skulde han ikke være medlem af bestyrelsen eller skulde der blot være en midlertidig fungerende sogneprest i Storelvedalen, vælger bestyrelsen selv sin formand.

§ 5

Alle sage afgjøres i bestyrelsemøde ved simpel plularitet, og gjør i tilfælde af stemmelighet formandens stemme udslaget. Er kun 2 af bestyrelsens medlemmer tilstede kan ikke gyldig beslutning fattes, med mindre begge er enige og formanden er blant de mødende.

§ 6

Bestyrelsen kan, om den skulde finde det påkrevet antage en lønnet kasserer og regnskabsfører, der har at stille betryggende kaution for de ham betrodde midler. Kassererens lønn fastsettes af bestyrelsen med Stiftsdireksjonens samtykke. Udgifterne hertil samt ved legatets bestyrelse forøvrigt så som til skrivemateriell for formanden, porto m.m utredes af legatets rentemidler.

§ 7

For legatet bliver årlig inden marts måneds udgang at aflægge regnskab for det forgagne år Regnskabet indsendes gjennom Stiftsdireksjonen til revisjon og decision af det Kgl. Kirkedepartement, ligesom en udskrift af samme utlægges til almindelgt eftersyn i kommunelokalet.

§ 8

Foranstående statutter undergives Kongelig konfirmation og bliver det orginale gavebrev at opbevare på et betryggende sted efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Storelvedalen 24. Mai 1901
S. Landeth (sign,) Oline Landeth (sign.)
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 23.500)

Etterskrift:

Hanna Stais legat ble i 1998 slått sammen med legat nr. 14, Dorte Stai’s legat, og det nye legat nr. 14 heter Dorte og Hanna Stai’s legat (for arbeid med barn i Stor-Elvdal).
Legatets styre er sognepresten i Stor-Elvdal, i 1999 Åge Hval, som og er legatets leder,videre lensmannen og ordføreren i Stor-Elvdal. Det nye legats kapital er ca.kr. 51.000 hvorav Dorte Stais andel er ca. 37 % og Hanna Stais andel er ca. 63 %.
Da de opprinnelige statutters formål var til fordel for Barnehjemmet er det naturlig at det nye legat 14 yter rentemidler vesentlig til barn og arbeid med barn.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie Hanna Stais legat:

Legatet ble opprettet til minne om Hanna Stai (1846-1900) og som støtte til det da påbegynte Stor-Elvedalens barnehjem, som kom i drift fra 1903, etter initiativ av Indremisionens Kvindeforening. En aner at fru sogneprest Bøckmann og hennes mann nok sto bak tiltaket. Se også legat 4 Stor-Elvdal Barnehjems legat. Hanna Halvorsdatter Helgesen Stai var datter av Halvor Helgesen (1815-1876) og Anne Sirene Olsdatter Søndre Messelt (1815).
Simen Landeth (1848) var gift med Oline Halvorsdatter (1875) som var Hanna Stais søster. Derfor dette minnelegatet fra ekteparet Simen og Oline Landet.

Skroll til toppen