28 Bottolf Gjermundsen Westgaard og hustru Sigrids legat

Statuttene, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1

Bottolf Gjermundsen Westgaard og hustru Sigrid Bottolfsdatter Westgaards legat til fremme av godt kreaturstell og hva dermed står i forbindelse, for Stor-Elvdal, er opprettet ved testamente av 6/11 1922 og blev overlevert styret den 15/1 1931 med kr. 10.000.-
Legatets kapital skal være uangripelig og anbringes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelser er eller blir bestemt. Dersom legatet påføres tap, skal kapitalen ved årlig tilskudd av rentene eller en del av disse atter bringes opp til 10.000.- Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med offenlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§ 2

Legatets styre består av herredets ordfører og fylkesagronomen i husdyrbruk i Hedmark Fylke, Samt en for 3 år valgt medlem. Styret velger formann og viseformann for 3 år ad gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre 2 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formennens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannnen journal.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3

Av legatets renter utdeles bidrag og premier til:

  • Bidrag til feavlslag (okseholdslag)
  • Bidrag til fjøsregnskaps- eller melkeveiningslag.
  • Premiering av udmerket fjøsstell i sin almindelighet.
  • Premiering av fjøsstell, hvor dyra i henhold til godkjent kontrollregnskap er høytytende.
  • Bidrag til, eller premiering av kreaturstell som styret til enhver tid finner passende.

§ 4

Av legatets rentemidler ytes årlig en forholdsvis andel, sammen med andre legater til vedlikehold av legatgivernes gravsted.

§ 5

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og duelig mann der har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med Stiftsdireksjonens approbasjon hans lønn.

§ 6

For legatet avlegges årlig regnskap som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang følgende år gjennem Stiftsdireksjonen til revisjon og desisjon av Kirkedepartementet. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet. Også iøvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll

§ 7

Foranstående statutter undergitt Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal i juni 1931

Knud Kristiansen Th. Sund Einar Heggelund

Etterskrift:

Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Historie:

Bottolf (1815-1876) og Siri (1823) eide og bodde i Olastua Treseng . Han var, sier Fosvold bjørne og elgskytter, og han tok til ekte ei jente med samme navn som mor si, som og het Siri Bottolfsdatter,(1786) men mora var fra Nystu Trønnes. ( Hun slo ihel seg da hun datt i kjelleren i 1852)

Skroll til toppen