40 Ole Evenstads legat

Statutter for legater under Det Norske Skogselskaps bestyrelse:

§ 1

Legatet er opprettet ved enkefru Anne Evenstads testamente av 8. Mars 1899 der herom bestemmer følgende:

Dette legat skal bestyres af Det Norske Skogselskap med formaal gjennem kapitalens forrentning eller afkastning at bidrage til at virke paa saadan maade som angivet i nævnte selskabs lover paragraf 1 og 2 inden Østerdalen (de nåværende søndre og nordre Østerdalen fogderi) samt til stipender for unge mænd fra Østerdalen som vil skaffe seg theoretisk eller praktisk uddannelse i skogsvidenskap og skogsvæsen derunder skogprodukters forædling.

§ 2

Legatets kapital er kr. 100.000.- Hvortil vil komme det overskudd, fru Evenstads bo vil give ved endeligt oppgjør og so efter testamentet skal anvændes til procentvis forhøyelse af samtlige legatbeløp. Kapitalen, som ikke må angribes, gjøres rentebærende ved at udsættes mod betryggende sikkerhed efter de for udlaan af offentlige stiftelsers midler gjældende forskrifter.

Legatets midler må ikke sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, og ikke anvendes til direkte lettelse for offentlige, ordinære skatteyderne paahvilende utgifter, men alene i overenstemmelse med legatets hensigt. Bidrag maa ikke ytes til personer, som nyder offentlig (kommunal) fattigunderstøttelse eller som senest av det sidste kalenderaar har nytt saadan understøttelse.

§ 3

Af legatets renter tillægges aarlig mindst 10% indtil kapitalen har naaet kr. 200.000.- Legatbestyrelsen kan derefter under vedkommende departements approbation træffe bestemmelse om hvorvidt yderligere renteopplægning skal finde sted. Saafremt kapitalen nogensinde ved tab skulle formindskes, tillægges mindst halvdelen af renterne til hovedstolen, indtil fondet atter har naaet den størrelse, det havde før tabet indtrådte.

§ 4

De øvrige dele af renterne, og naar kapitalopplægning ophører samtlige renter anvendes efter Skogselskapets bestyrelses nærmere bestemmelser:
A dels paa saadan maade inden Østerdalen (de nåværende søndre og nordre Østerdalen fogderier som angivet i Det Norske Skogselskabs love § 1 og § 2 der er saalydende:

Formaalet for Det Norske Skogselskab – tidligere Den Norske Forstforening er:
  • at arbeide for bevarelse og udvikling af landets skogbestand
  • at skabe interesse for skogkultur (saaing og planting)
  • at oppmuntre til dannelse af træplantingsselskaber rundt om i landet
  • at give raad og veiledning ved anlæg af planteskoler
  • at yde bidrag til træplantingsselskaber enten i form af penger eller i form af planter og frø.

A

Udtapning af skogsmyr til skogland indgaar under selskabets virksomhed.

B

Dels hvert aar, til en af bestyrelsen nærmere fastsatt tid efter behørig kundgjørelse til stipender for unge mænd af Østerdalen, som vil skaffe seg theoretisk eller praktisk uddannelse i skogvidenskab og skogsvæsen, herunder skogprodukters forædling. Stipendiernes størrelse fastsættes hvert aar af bestyrelsen, hvert stipendium bør være ikke under kr, 100,- og ikke over 1.500.- Legatstyret har anledning til at oplægge indtil etpar aars renter for derpaa at anvende disse i bestemt øiemed.

§ 5

Kapitalen forvaltes av Kristiania overformynderi efter de almindelige regler for umyndiges og offentlige stiftelsers midler mod den til en hver tid lovlige administrationsavgift og saalænge Det Norske Skogselskabs bestyrelse finder denne ordning hensiktsmessig. Legatet er undergivet den for offentlige stiftelser og legater til enhver tid anordnede kontroll og regnskabsrevision.

(Kapital pr. 1/1 1971 var kr. 183.200.-) Stipendsøknader stiles til Det Norske Skogselskap.

Skroll til toppen