11 Veterinærkaptein N. N. Myklebys legat

Nicolai Nilsen Mykleby 1909

Statutter for Veterinærkaptein N. N. Mykleby’s legat for Stor-Elvedalen

1 §

Legatet er opprettet ved testamente av veterinærkaptein N. N. Mykleby den 3. Februar 1909.
Testamentet inneholder om dette legat følgende bestemmelser:

”Det øvrige av mine muligens etterlatte midler, om det er noen igjen etter at muligens gjeld og en meget enkel og tarvelig begravelsesomkostning – helst likbrenning – er dekket, deles likt mellem Åmots og Stor-Elvdals kommuner til stedsevarende legater, hvorav 1/5 av rentene tillegges kapitalen.
Legatet bærer mitt navn og stiftes til veldedig øyemed etter herredsstyrelsens nærmere bestemmelse, dog således at rentene tillegges kapitalen så lenge min bror T. N. Mykleby og hustru Ingeborg lever, samt min mor Karen Pedersdatter over i Amerika lever, og at rentene av de årlige renter, med undtagelse av de 1/5 – utdeles til disse etter herredsstyrets bestemmelse, dersom noen av disse skulle bli trengende.

Utdeling av legaterne ønskes fortrinnsvis å komme min bror t. N. Myklebys barn til gode så lenge de lever om noen av disse skulle bli trengende,og bor i bygden. For resten utdeles legatmidlenes renter etter herredsstyrets bestemmelse som best finnes svarende til kommunernes daværende og fremtidige ve og vel.”
N. N. Myklebys dødsbo ble oppgjort den 26. November 1912 i Kristiania skifterett med et utbytte til Stor-Elvdal stort kr. 28.508.97

§ 2

Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§ 3

Av legatets rentemidler skal årlig minst 1/5 legges til kapitalen. Legatets rentemidler for øvrig skal etter testators ønske anvendes til de i testamentet nevnte formål. Bidrag skal ikke ytes til personer som nyter, eller som senest i løpet av det siste kalenderår har nytt offentlig fattig-understøttelse. Når de i testamentet nevnte personer er døde, og det ikke er full anvendelse for legatets rentemidler til understøttelse av trengende blant hvilke testators brors barn er fortrinnsberettiget, skal de disponible rentemidler av legatstyret kunne anvendes til følgende formål:

  • Bidrag til drift av sykehus innen bygden
  • Bidrag til utdannelse av kvegrøktere og premiering av dyktig fjøsstell og særlig pen behandling av husdyrene.
  • Bidrag til lønn for en fuldt utdannet hovslager, der vil virke som sådan i bygden.
  • Bidrag til vedlikehold og utvidelse av barnebiblioteker.
  • Bidrag til utdannelse av lærelysten og læredyktig ungdom.

§ 4

Legatets styre består av herredets ordfører, helserådets formann, herredets dyrlege og 3 av herredsstyrets for 3 år ad gangen valgte menn eller kvinner. Styret velger innen sin mitte formann og viseformann for 3 år ad gangen.

§ 5

Legatstyrets medlemmer møter etter skriftlig tilsigelse med i regelen minst 8 dagers varsel og med angivelse av de saker som foreligger til behandling. Ingen besluttning kan fattes med mindre minst 4 medlemnmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 6

I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok og besørger korrespondansen.

§ 7

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mann som har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbasjon av vedkommende Stiftsdireksjonhans lønn og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§ 8

Legatkapitalen anbringes således som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt og skal i almindelighet utlånes innen Stor-Elvdal. Kapitalen må aldrig formindskes og i tilfelle av tap skal minst halvparten av rentene oppspares inntil kapitalen atter har nådd den engang oppnådde størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§ 9

Legatet er med hensyn til kontroll og regnskapsrevisjon undergitt de for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelser. En avskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet.

§ 10

Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dette trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal i 1913

Distr.lege Frost Dyrl. B. Trønnes Th. Myrvang
Mathea Solberg Erik Blaker

Stadfestet ved Kgl. Resolusjon 7/1 1914 (Kapital pr. 1/1 1971 kr. 86.700.-)

Skroll til toppen