25 Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk utdannelse

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1

Edvard og Karenus Westgaards legat til fremme av praktisk utdannelse i Stor-Elvdal er opprettet ved Edvard Westgaards testamente, datert 6/11 1922, og overlevert til disposisjon for legatstyret den 15/1 1931 med kr. 2.888.08. Legatets midler skal være uangripelig og anvendes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må sammenblandes med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for ordinære offentlige utgifter som påhviler skattyterne.

§ 2

Legatstyret består av d’herr. Torgal Berger, Alf Koppang og A Landet. Styret velger formann og viceformann for 3 år ad gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre end 2 medlemmer er tilstede. I tilfelde stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll, for øvrig fører formannen journal. Styret supplerer seg selv ved nogen medlems avgang. Såfremt det hele styre ønsker å tre av , velges nytt styre av herredsstyret i Stor-Elvdal.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3

Av legatets renter utdeles bidrag til praktisk utdannelse for unge mænd og kvinner i Stor-Elvdal, der har lyst og anlegg for sådan virksomhet.

§ 4

Av legatets rentemidler tillegges en halvdel av disse til kapitalen, intil denne har nået kr. 5.000. Av resten ydes årlig en forholdsvis andel sammen med andre legater Edvard Westgaard har stiftet, til vedlikehold av legatgiver og hans families gravsted . Hvad der for øvrig måtte bli tilbake, utdeles til det i post 1 nevnte formål. Dersom rentemidlene et år ikke bliver anvendt blir disse å tillegge kapitalen.

§ 5

Styret velger selv innen sin midte kasserer og regnskapsfører.

§ 6

For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å indsende hvert år innen februar måneds utgang følgende år gjennom Stiftsdireksjonen til revisjon og decisjon og videre til kirkedepartementet. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 7

Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvioretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal i april 1932
Torgal Berger (sign.) A. Landet (sign.) Alf Koppang (sign.)
(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 8.000.-)

Etterskrift:

Se etterskrift under legat 24, E og K Westgaards legat til jordbrukets fremme.

Historie:

Samme som overfor.

Skroll til toppen