46 Generalmajor Alf Lund og hustrus legat

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1

Generalmajor Alf Lund og hustru generalinne Karen Lunds legat til fremme av skogsaken er opprettet i henhold til generalmajorens og generalinnens bestemmelser i gjensidig testament av 17. September 1913 med tilleggstestamenter av 5.-13. November 1917 og 8. Februar 1924 og danner en selvstendig stiftelse, knyttet til Det Norske Skogselskap.

§ 2

Legatets formål er å yde bidrag til fremme av skogsaken.

§ 3

Legatets opprinnelige grunnfond er kr. 30.000.-. Det forøkes således som i § 4 bestemt. Kapitalen er urørlig og anbringes således som til enhver tid for anbringelse av umyndiges midler er bestemt. Med hensyn til regnskap og kontroll forholdes overensstemmende med de regler som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelsers midler.

§ 4

Avkastningen av legatets kapital tilfaller først legatet, når den dame som ved de i § 1 nevnte testamenter, er avgått ved døden.

§ 5

Legatet bestyres av det til enhver tid fungerende styre i Det Norske Skogselskap. Dog skal forvaltningen av legatets kapital foreløpig, og så lenge den i foregående paragraf nevnte renteberettigede dame lever, være underlagt Oslo Overformynderi, som årlig avlegger regnskap til styret for sin forvaltning.

§ 6

Styret treffer hvert år bestemmelse om anvendelsen av det til disposisjon stående beløp av legatets avkastning. Hvis styret noget enkelt år ikke har funnet grunn eller anledning til å benytte beløpet – helt eller delvis – blir de således oppsamlede renter å anvende i forbindelse med senere års avkastning.

Skroll til toppen