21 Grosserer T T Trønnes og hustrus legat for sang og musikk

Sigrid Nordstumoen Trønnes1850-1930
Tarald Taraldsen Gammelstu Trønnes 1843-1891

(Overlevert Storelvedalens Herredsstyre 9de september 1896)

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§1

Legatet, hvis grunnfond udgjør kr. 10.000 – titusindekroner – skal danne en selvstendig stiftelse, hvis kapital ikke maa angribes eller sammenblandes med andre Kommunens midler.

§2

Legatets midler skal benyttes til avlønning af sangkor og om mulig ved de store høitider til annen kirkemusikk, derunder ikke indbefattet orgelmusik i Stor-Elvdal Hovedkirke.

§3

Legatets bestyrelse skal bestaa af Storelvedalens hovedsogns representanter, hovedsognets kirkesanger og gjenlevende testatrix, fru Sigrid Trønnes om hun dertil er villig. Styret vælger selv sin formand og viseformand. Disses funksjonstid er et aar, efter hvilken tid formanden kan undslaa seg for valg i ligesaa lang tid. Gyldig beslutning kan ikke fattes, hvis ikke over halvparten af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed gjør formandens stemme udslaget. Formanden innkalder til møde.

§4

Til sammen med sognepresten og kirkesangeren i hovedsognet at ordne med kirkesangen og kirkemusikken, opnævner legatstyret et udvalg paa tre herfor interesserte medlemmer, hvis funksjonstid er 3 – tre – aar.

§5

Legatets fond skal udsættes mod sikker pant i fast eiendom og forvaltes som for umyndiges midler bestemt.

§6

Der ansættes en paalidelig mand som kasserer og regnskabsfører. Denne skal stille fornøden sikkerhet, og har å føre en af bestyrelsens formand autorisert regnskabsprotokoll. Hans løn bestemmes af bestyrelsen, med Stiftsdirektionens approbatiom, og utredes af legatets midler, hvis ogsaa bestrider andre udgifter ved dets bestyrelse, anskffelse af nødvendige protokoller m.v.

§7

Regnskab for legatets midler aflægges inden hvert aars februar maaneds udløb. Dette bliver gjennem Stiftsdirektionen at indsende til det Kgl. Kirkedepartement til revisjon og decisjon. Uddrag af regnskapet skal samtidig udlægges til almindelig eftersyn.

§8

Foranstaaende statutter undergives Kongelig konfirmation, hvorpaa legatstyret besørger dem trykte.

Storelvedalen den 9de oktober 1902.
S. Frost Sigrid Trønnes Th. M. Ruud C. J. Ecktell Ole G Negaard
(Kapitalen pr. 1/1 1971 kr. 17.700.- )

Etterskrift:

Legatet ble slått sammen med de øvrige T T Trønneslegatene i 1998;
Dette, Diakonisselegatet, samt nr. 21 T T Trønnes og hustru (Sigrid)s legat for sang og musikk i Storelvedalens hovedkirke og nr. 22 T T Trønnes og hustru(Sigrid)s legat for Storelvedalen.
Legatet var opprinnelig på 10.000 kroner. i 1971 var kapitalen blitt 17.700, og ved fusjonen i 1998 var kapitalen 28.220.- Legatets formål vil bli ivaretatt innen det nye legatet.

Historie:

Legatet ble, sammen med legat nr. 20, Diakonisselegatet opprettet etter Tarald T Trønnes død, (han døde i 1891). Alle tre legatene er opprettet med Tarald T Trønnes navn, og må oppfattes som minnelegater . De bør og i ettertid oppfattes særdeles som minne om Sigrid selv.
Se forørig om legatgiver under legat 20 T T Trønnes og hustrus legater

Skroll til toppen