Stor-Elvdal Legatkontor

Legatkontoret ved Sverre Myrberget samlet i sin tid , fra ca 1950 til 1971 legatene under hatt. Han samlet, og utga i 1971 Legatbok for Stor-Elvdal, trykket ved Norsk Skoletidendes Boktrykkeri A/S Hamar i 1972.

I 1999 ble det klart at en ny Legatbok måtte utarbeides og utgis. Dette arbeid er i gang, under hensyn tatt til tillegg, fusjoner og endringer til fondslegater som har skjedd i de siste år. Legatbok for Stor-Elvdal 2001 ble primært utarbeidet for internett. Denne papirversjonen baseres på teksten som er lagt ut på internett.
Legatkontoret arbeider sammen med Legatrådet, se dette. Legatkontoret fører regnskap for hvert av legatene, og for legatkontoret. Legatkontoret innkaller til møter i alle legater før jul hvert år. På møtene presenteres søknader om stipend og støtte i henhold til annonse i lokalavisene.
Blant de faste postene på møtene er også valg på legatstyremedlemmer.

Stor-Elvdal Legatråd

Forretningsfører Terje Bjøntegaard
Tlf 6246 0337 / Mob 997 10 253
Epost terjebjontegaard@sensewave.com

Legatrådet består for tiden ( år 2001) av:


Leder: leder i 07 lensmann Evenstads legat, Thorer Ruud
Tlf 62460488
Vara leder i 38 Kr. Nyhus legat f.t. ordføreren

Ordføreren i Stor-Elvdal, Øivind Strand
Tlf 6246 4630 / mob 976 93 550
Vara lensmannen

Sognepresten i Stor-Elvdal, Åge Hval
Tlf ktr 6246 4840 / priv 6246 0091 / mb 911 10 780

Vara kommunelege 1

Legatrådet ble opprettet i 1994, etter initiativ fra Legatkontorets forretningsfører. Bakgrunnen var at revisor, Revisorkonsult på Alvdal/Tynset følte behov for et styre også for den del av legatene som ble adminisstrert av Legatkontoret. Se også under Legatkontoret, historie, om plasering av kapital, om sletting og om fondslegater. Alle Legatenes kapital ble jo samlet i Legat-kontorets kapitalkonto, og dels plassert i Statsobligasjoner. Legatkontorets regnskaper har vært revidert av samme revisor fra starten.

Det var naturlig å gå til lensmann Evenstads legat å søke etter ”Legatråd”
Der ble rammen lagt, som er listet opp i headingen. Ledelsen i det største av Stor-Elvdalslegatene hadde mer enn en gang tidligere tatt ledelsen for fellestiltak for legatene se Legatkontoret, ledelse, 3.2. Se også under lensmann Evenstads egne sider under etterskrift.

Fra Lensmann Evenstads styreprotokoll fra møte 16. Juni 1994 hitsettes:

Sak 6 Oppretting av Legatråd for Stor-Elvdalslegatene

Lensmann Evenstads legatstyre foreslår slik sammensetning:

  • Formann formann i lensmann Evenstads legat vara: form. i legat 38
  • Ordføreren vara: lensmannen
  • Sognepresten vara: distriktslegen
  • Legatrådet skal være et kontroll-organ for Legatkontoret og dets regnskap med de enkelte legaters midler
  • Legatrådet skal og ivareta legatenes felles interesser, uten å gripe inn i de enkelte legaters styring.
  • Legatrådet skal møte hvert år etter regnskapets avslutning.
Skroll til toppen