22 T T Trønnes legat for Storelvedalen

Tarald Taraldsen Gammelstu Trønnes 1843-1891

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Legatet er opprettet ved Sigrid Trønnes testament av 7. Mai 1929, og danner et særskildt fond under navn av T T Trønnes legat for Storelvedalen.

§ 2

Legatets grundkapital utgjør kr. 33.689.75, hvilket beløp fremkom ifølge utlodning i fru Sigrid Trønnes’ dødsbo. Kapitalen må ikke angripes. Skulle legatets kapital bli forringet ved tap av nogen art, skal halvparten av de indvundne renter tillegges kapitalen, indtil denne når den størrelse legatet hadde da tapet oppsto. Med hensyn til legatkapitalen anbringelse, legatets regnskapsvesen og kontrol forholdes overenstemmende med de regler, som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelsers midler.

§ 3

Legatet forvaltes og bestyres av Sognepresten i Stor-Elvdal og overformynderne i Stor-Elvdal i forening. Styret føre protokoll over sine forhandlinger. Styret velger selv sin formann og varaformann for et tidsrom av 2 – to – år, samt ansetter kasserer. Formannens kontorholdsgodtgjørelse og kassererens løn blir å approbere av Stiftsdireksjonen.

§ 4

Av legatets årlige avkastning – etter at nødvendige utgifter til annonser etc. er dekket – tillegges der årlig kapitalen 1/5 – en femtedel – intil kapitalen er nådd 50.000 – femti tusinde kroner – Resten av avkastningen anvendes til utdeling til verdig trengende i Stor-Elvdal, som ikke nyter understøttelse av forsorgsvesenet. Portionerne må ikke være under kr. 200.- Utdelingen finner sted på T T Trønnes dødsdag den 16. Mars.

§ 5

Fortrinnsberettigede til å nyte godt av legatporsjonerne skal være trengende efterkommere efter min mand T T Trønnes’ søskende, dog kun for så vidt de er bosatt i Stor-Elvdal.

§ 6

Skulde noget enkelt år de midler som står til disposisjon ikke i sin helhet bli benyttet, kan bestyrelsen overføre den ikke benyttede del av avkastningen til kapitalen eller overføre det ubenyttede beløp til neste års utbetalinger.

§ 7

Legatets midler må til enhver tid holdes helt adskildt fra kommunekasse og andre kasser.

Stor-Elvdal i desember 1933.

Georg Flognfeldt Torgal Berger Knud Kristiansen
Sogneprest Overformyndere

(Kapitalen er pr. 1/1 1971 kr. 46.000.-)

Etterskrift:

Legatet ble ca i 1998 slått sammen med de øvrige T T Trønneslegatene, 20 T T Trønnes og hustru(Sigrid)s legat for diakonisser i Storelvdalen, og T T Trønnes og hustru(Sigrid)s legat for sang og musikk i Storelvedalens hovedkirke .
Dette legatet nr. 22, var opprinnelig på 33.689 kroner. I 1971 var kapitalen blitt 46.000, og ved fusjonen i 1998 var kapitialen 66.486.- Legatets formål, verdige trengende vil bli ivaretatt innen det nye legatet, dog i en noe tilpasset form. Legatet benevnes i ettertid
20 T T Trønnes og hustru Sigrids legater til Storelvedalen

Historie:

Legatet ble , som det framgår av § 1, opprettet etter Sigrid Trønnes’s død.
Alle tre legatene er opprettet med Tarald T Trønnes navn, og må oppfattes som minnelegater . De bør og i ettertid oppfattes særdeles som minne om Sigrid selv. Se forvrig om legatgiver under legat 20 T T Trønnes og hustrus legater

Skroll til toppen