06 Anne Evenstads legat til støtte for Diakonissegjerningen

Anne Olsdatter Kjøllhamar Evenstad 1830-1909

Anne Evenstads legat til støtte for Diakonissegjerningen/sykepleien i Stor-Elvdal

Statuttene slik de er gjengitt av Sverre Myrberget i Legatboka av 1971:

§1

Legatet er opprettet ved testamente av enkefru Anne Evenstad av 8. Mars 1899. Testamentet inneholder om dette legat bl.a. flg. Bestemmelser:
”Undertegnede enkefru Anne Evenstad bestemmer herved, at der av den formue jeg etterlater meg ved min død skaltilfalle og utredes til et legat som skal kalles ”Anne Evenstads legat til støtte for diakonissegjerningen – sykepleien – i Stor-Elvdal” Kr. 15.000.- -Femtentusenkroner-. Til nevnte legatkapital vil komme det overskudd fru Evenstad’s bo vil gi ved endelig oppgjør og som etter testamentet skal anvendes til prosentvis forhøyelse av samtlige legatbeløp.”

§2

Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler kommunen.

§3

Av legatets rentemidler skal årlig minst 1/5 legges til kapitalen, inntil denne har nådd en størrelse av minst kr. 30.000.- – trettitusenkroner-.
Legatbestyrelsen kan deretter under vedkommende departements approbasjon nårsomhelst træffe bestemmelse om hvorvidt yderligere renteopplegg skal finne sted. Legatets rentemidler for øvrig skal etter testatris’ ønske anvendes innen Stor-Elvdal Herred til onenanførte i testamentet nevnte formål, så som utdannelse, lønning eller pensjonering av diakonisser, men må selvfølgelig ikke sammenblandes med herredets kommunale utgifter til diakonisse-sykepleien.
Bidrag skal ikke ydes til personer som nyter eller som senest i løpet av siste kalenderår har nytt offentlig fattigunderstøttelse.

§4

Legatets styre består av herredets sogneprest og helserådets formann, samt 2 av disse for 3 år ad gangen valgrte kvinner, en fra nordre og en fra søndre del av bygden. Styret velger innen sin midtte en formann og en viseformann for 3 år ad gangen.

§5

Legatstyrets medlemmermøter etter skriftlig tilsigelse med i regelen 8 dagers varsel og med angivelse av de saker der foreligger til behandling. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre minst 3 medlemmer er tilstede; I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget, og i tilfelle av tvist kan minoriteten begjære stiftsdireksjonens approbasjon.

§6

I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok og besørger korrespondansen.

§7

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og duelig mann, der har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbasjon av vedkommende stiftsdireksjon hans lønn og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§8

Legatets kapital anbringes således som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt, og skal i alminnelighet utlånes innen Stor-Elvdal.
Kapitalen må aldrig forminskes, og i tilfelle av tap skal minst halvparten av rentene oppspares inntil kapitalen atter har nådd den engang oppnådde størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§9

Legatet er med hensyn til kontroll og regnskapsrevisjon undergitt de for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmenser. En avskrift av regnskapet utlegges til alminnelig ettersyn i Kommunelokalet.

§10

Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i ett tilstrekkelig antall eksemplarer.
(Kapitalen er pr 1/1 1971 kr. 34.000.- )

Etterskrift:

Legatet ble i 1998 slått sammen med et annet av Evenstadlegatene,
nr 05 Ole og Anne Evenstads Minnelegat, og benevnes nå
05 Ole og Anne Evenstads legater
Dette, 06 Diakonisselegatet hadde ved fusjonen kapital på kr. 51.000.- , dette tilsvarer 40 % av det nye legatets kapital. Det er da intensjonen å bruke tilsvarende av rentemidlene til sykepleien (252) og til Diakonsaken (231)
Historie:
De samme legatgivere ga flere legater til ymse formål – vesentlig for Stor-Elvdal. Evenstad-legatene ble alle gitt av enkefru Anne – men i flere navn og med forskjellige formål . Evenstadslektas historie er tatt inn som kort-kort versjon under legat 05 Anne og Ole Evenstads Minnelegat – nå benevnt Ole og Anne Evenstads legater.
Andre legater enn disse to nevnte fra samme giver:
07 Lensmann Evenstads legat til skog og jordbruk
XX Anne Evenstads Husflidslegat, bestyres av Stor-Elvdal Legatkontor sammen med Hedmark Husflidslag
35 Anne Evenstads legat til Hedmark Landhusholdningsselskap v/Hedmark Landbruks-selskap, Hamar.
50 Ole Evenstads legat til fremme av skogbruk, bestyres av Det Norske Skogselskap

Skroll til toppen