03 Christian og Marthe Bruuns legat for Sollia

Marthe Bruun 1837-1888
Chr C Bruun 1826 1907

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§ 1

Christian og Marthe Bruun’s legat for Sollia er opprettet ved testamente av 13. Mars 1904, og Codicil av 21. November 1906, med en kapital av kr. 4.500.- Kapitalen skal være uangripelig og anbringes og forvaltes som for offentlige stiftelser er, eller blir bestemt. Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§ 2

Legatets styre består av stedets sogneprest og overformyndere, samt av dr. Frost, eller – etter ham – den av bygdens legat som sognepresten og overformynderiet måtte bestemme. Styret velger formann og viseformann for 3 år av gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. I styremøter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal og kopibok.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3

Renteinntektene av kapitalen, kr. 4.500.-, tillegges kapitalen til denne har nådd kr. 10.000.- , hvoretter rentene, etter at faste utgifter er dekket, kan deles ut til 2 verdige, begavede , unge menne eller kvinner føtt i Sollia, til erhvervelse av nyttige kunnskaper, med en halvdel på hver.
Søkes om disse legatrenter av gårdbruker Peder Johnsen Kulstads barn, og disses nedadstigende linjer, skal leilighetsvis for en person ad gangen særlig komme i betraktning av legatets midler til hjelp til utdannelse.

§ 4

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mann, der har å stille fornøden sikkerhet for de som betrodde midler. Styret bestemmer med Stiftsdireksjonens approbasjon hans lønn.

§ 5

For legatet avlegges årlig regnskap som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang gjennem Stiftsdireksjonen til revisjon og decisjon av Kirkedepartementet. En avskrift av regnskapet utlegges til alminnelig ettersyn i kommunelokalet. Også for øvrig skal legatet være undergitt den til enhver tid for offentlige stiftelser anordnede kontroll.

§ 6

Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.
Sollia Overformynderi 29/11 1930
Harald E. Negaard Ole P. Moen H. Egede Nissen, prest

Historie:


Se under legat 02 Bruns legat til Stor-Elvdal Etterskrift: Legatet ble i 1998 slått sammen med 02 Christian og Marthe Bruuns legat til Stor-Elvdal og benevnes nå som 02 Christian og Marthe Bruuns legater til Stor-Elvdal og Sollia, kortnavn 02 Bruuns legater Legatet bestyres av Sognepresten i Stor-Elvdal, kommunelege 1 og Overformynder I og II
Legatets kapital pr.1/1 1971 var ca. kr. 13.000
Legatets kapital pr.1/1 1997 var ca. kr. 25.000 Legatets kapital pr 1/1 1998, etter fusjonen er ca. kr. 58.000. Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

Skroll til toppen