43 Bankier Johs. G. Heftyes legat

STATUTTER for andre legater og fonds under Det Norske Skogselskaps bestyrelse
Legater og fonds med fri plassering av midlene. Legater hvor avkastningen er knyttet til distrikter eller over hele landet. Legater hvor avkastningen er knyttet til spesielle formål, eller hvor avkastningen er knyttet til Skogselskapets almindelige virksomhet.

§ 1

Legatet er opprettet av bankier Johs. G Heftye, Oslo i følge testamente av 14. Mai 1906.

§ 2

Legatet benevnes «Bankier Johs. G. Heftyes legat til skogsakens fremme»

§ 3

Legatet bestyres av Det Norske Skogselskaps styre.

§ 4

Legatets kapital er 250.000.-. Kapitalen, som aldrig må angripes, skal anbringes som for umyndiges midler er eller blir bestemt.

§ 5

Av legatets renteavkastning legges årlig inntil videre 10% til kapitalen.

§ 6

De av renteavkastningen til utdeling disponible midler anvendes etter legatstyrets nærmere bestemmelse i overensstemmelse med første passus i § 1 i Det Norske Skogselskaps lover, som lyder således: » Det Norske Skogselskap har som formål å arbeide for skogens bevarelse og fornuftig behandling samt for utvidelse av landets skogareal».

§ 7

Kapitalen forvaltes av Oslo Overformynderi etter de alm. regler for umyndiges og offentlige stiftelsers midler mot den til enhver tid lovlige administrasjonsavgift, og så lenge Det Norske Skogselskaps styre finner denne ordning hensiktsmessig.

§ 8

For så vidt Det Norske Skogselskap går inn eller dets formål vesentlig forandres, bestemmer selskapets styre med representantskapets godkjennelse , hvorledes legatets midler skal anvendes.

Skroll til toppen