38 Kristian Nyhus’s legat

Kristian Nyhus’s legat

§ 1

Legatet er opprettet ved Kristian Nyhus’s testament av 27/2 1981. Legatet består av hans etterlatte kapital kr. 381.560,52 – kroner trehundreogåttientusenfemhundreogseksti 52/100 -.

§ 2

Legatets midler er uangripelige, og anvendes og forvaltes som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt.

§ 3

Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse hvis midler aldri må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser.

§ 4

Ifølge testament «skal dets formål være å gi støtte økonomisk til eldre trengende i den tidligere Sollia kommune og til evnerik ungdom under utdannelse fra samme sted»

§ 5

Utdeling av legatets midler skal foretaes av styret som ikke kan overlate til andre å foreta utdelingen. Det skal årlig ikke utdeles mer enn kapitalens avkastning.

§ 6

Legatets styre består av sognepresten, lensmannen og ordføreren i Stor-Elvdal. De velger selv sin formann for tre år av gangen. Styret er besluttningsdyktig når formannen og minst et medlem er tilstede og de begge er enige i sakens anledning.

§ 7

Legatstyret overlater til Stor-Elvdal Legatkontor den nødvendige regnskapsførsel og sørger for pålagte revisjon og desisjon. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelser og kontroll.

§ 8

Foranstående statutter undergis Kongelig konformasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykket og utdelt i tilstrekkelig antall eksemplarer.

Koppang, den 11. Februar 1985

Ola Kristiansen sign. Åge Hval sign. Arne Kjernsholen sign.
Ordf. i Stor-Elvdal Sogneprest i Stor-Elvdal lensmann i Stor-Elvdal

Etterskrift:

Legatet ble gitt offentlig stadfestelse av Fylkesmannen i Hedmark 28/5 1985
Med jnr. 3054/85 undertegnet Lars Silseth sign. /kst.

Historikk:

Kristian Nyhus var født i Sollia i 1896 av foreldre Jo (1847-1938) og Helene (1856-1947)
Kristian arbeidet på Ridehuset på Hamar, og ble lengstlevende av søskenflokken Hans (1898-1965), Hanna (1892-1969) John (1886-1969). Kristian døde i 1983, og garden ble da solgt og midlene danner dette legatet. Alle de overfor nevnte er begravet ved den ærverdige gamle Sollia Kirke. Legatet bekostet i 1999 felles gravsten – etter initiativ av Bygdehistorikeren Knut Haugland.

Skroll til toppen