08 Distriktslege Søren Frosts legat

Distriktslege Søren Frosts legat til Stai Sykehus i Stor-Elvdal

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget:

§1

Legatet er opprettet ved gavebrev av 28. Juli 1918 fra skogeier Simen Landeth og hustru Oline, født Stai. Gavebrevet inneholder om dette følgende:
”Vedlagt kr. 5.000.- i kontanter, gave fra Simen Landet og hustru Oline, til et legat, der skal bære distriktslege Frost’s navn. Legatet skal bestyres og midlene disponeres således:

  1. Styret skal bestå av bygdens ordfører, sykehusets lege, og 1 – et- medlem valgt av og blant sykehusbestyrelsens medlemmer. Vedkommende lege skal være legatstyrets formann.
  2. Legatets renteavkastning skal alene anvendes til dekning av ekstraordinær forpleining ved Stai Sykehus av pasienter som måtte ha særlig behov for det.
  3. Av de oppsparte renter avsettes eller tillegges grundfondet årlig minst kr. 50.- inntil dette har nådd en sum av kr. 10.000.- Når kapitalen har vokst til kr. 10.000.- skal styret med Stiftsdireksjonens approbasjon bestemme om renteoppleggning fremdeles skal finne sted.”

§2

Legatet skal alltid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må sammenblandes med andre offentlige, Kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse fir offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§3

Av legatets rentemidler skal årlig minst kr. 50.- legges til kapitalen til denne har nådd kr. 10.000.- Legatrentemidler for øvrig skal etter legatgivernes ønske anvendes til det i gavebravet nevnte formål.

§4

Legatets styre består av herredets ordfører, sykehusets lege og 1 – et – medlem valgt av og blant sykehusbestyrelsens medlemmer. Sykehusets lege er legatstyrets formann.

§5

Legatstyrets medlemmer møter etter skriftlig tilsigelse med i regelen minst 8 dagers varsel og med angivelse av de saker som foreligger til behandling. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre minst 2 medlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§6

I styremøter føres forhandlingsprotokoll: for øvrig fører formannen journal og kopibok og besørger korrespondansen.

§7

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hæderlig og duelig mann, der har å stille fornøden sikkerhet for de ham betrodde midler. Styret bestemmer med approbasjon av vedkommende stiftsdireksjon hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor styrets møter.

§8

Legatets kapital anbringes således som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt, og skal i alminnelighet utlånes innen Stor-Elvdal. Kapitalen må aldrig forminskes og i tilfelle tap skal minst halvparten av rentene oppspares til kapitalen atter har nådd den engang oppsparte størrelse. De med legatets drift forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§9

Legatet er med hensyn til kontroll og regnskapets revisjon undergitt de for offeltlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelser. En avskrift av regnskape utlegges til ettersyn i herredslokalet.

§10

Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Stor-Elvdal, den 28. oktober 1918

Th. Ruud Dr. Trønnes Fru Elisabeth Brekke Sundet

Stadfestet ved Kongelig resolusjon av 1. Sept. 1919

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 8.600)

Etterskrift:

Legatet ble slettet som eget legat etter vedtak i styret i 1998. Kapitalen, kr. 17.340.- ble lagt til Legatkontoret som eget fondslegat. Legatets formål, Stai Sykehus er etter hvert forstått som formål sykehus / helseformål. Dette vil også i ettertid bli ivaretatt

Historie:

Søren Frost f. 1853, student i 1879. Han var kommunelege i Nord-Odal, før han kom til Stor-Elvdal som distriktslege i 1883. Han bodde på Lillehammeren og senere på Nyveihammeren. Ifølge Hans S Hanssen ble han distriktslege også i Rendalen i 1889, og hans område omfattet Åmot, Stor-Elvdal, Sollia og Rendalen. Han var streng, men dyktig og redelig, og ble høyt elsket av bygdefolket.
Dr. Søren Frost var lege i Stor-Elvdal i 1912, da sykehusplanene tok form. Han ble formann i komiteen, og sikkert en drivende kraft i arbeidet med sykehuset på Stai som var ferdig i 1914. Det står en statue av dr. Frost i hagen på det som engang var Stai Sykehus, i en periode Stai Gjestegård, pr. dato nov. 2000 noe usikker framtid. Statuen er besluttet i legatstyret å forbli på sin opprinnelige plass, til ære og minne og dr. Frost.

Skroll til toppen