09 Sogneprest Knut Hals’ legat

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1

Sognepræst Knud Hals til Aamot, legerede ved sin død i 1741, ifølge Stiftsamtmand D.v.Rappe’s skrivelse af 13. Februari 1743 (orginal i Kirkedepartementet) til præstegjeldets fattige, renterne af 100 Riksdaler, saaledes at 2/3 skulde tilfalde Aamot sogn og den øvrige 1/3 Stor-Elvedalen s anexsogn. (Se Norske Stiftelser bind 4.) Kapitalen udgjorde efter omregningen 50 Specidaler. Men da dette beløb var bleven fordelt mellem sognene med respektive 30 og 20 Spesiedaler, istedenfor 33 Spd. 40 Skilling og 16 Spd. 80 Skilling, og de3t dessuten ikke havde funnet renteuddeling sted, henstillede Kirke-departementet til Stiftsdirekyionen i skrivelse af 12. Marts 1853, gjentaget i skrivelse af 17. Januar 1857, at bevirke den nævnte fordeling tilveiebragt, og særskildt regnskap for legatet innsendt.

§ 2

Legatets midler skal være uangripelig og anvendes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldrig må blandes sammen med offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for ordinære offentlige utgifter som påhviler skatteyterne.

§ 3

Legatets styre består av sognepresten i Stor-Elvdal som selvskreven formann, samt av Stor-Elvdal Sosialstyre. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 4

Rentene av legatkapitalen tillegges denne til den er nådd kr. 5.000.-
Deretter tillegges halve renteinntekten kapitalen til den har nådd kr. 10.000.-
Deretter avgjør legatstyret, med Stiftsdireksjonens approbasjon om videre kapitalopplegg skal finne sted. Resten av rentene, etter at utgifter til legatets administrasjon er dekket, utdeles til verdig trengende i Stor-Elvdal. Påføres legatet tap,, tillegges minst halvparten av rentene kapitalen til den igjen har nådd størrelsen da tapet oppstod. Kapitalen utlånes mot første prioritets pant i fast eiendom i Stor-Elvdal.

§ 5

Styret antar til kasserer og regnskapsfører en hederlig og duelig mann. Styret bestemmer, med Stiftsdireksjonens approbasjon hans lønn, og kan tilplikte ham å fungere som sekretær i og utenfor legatstyrets møter. Kassereren lønnes ikke før kapitalen har nådd kr. 3.000.-

§ 6

For legatet avlegges årlig regnskap som blir å innsende, innen kommende års februar måneds utgang, gjennem Stiftsdireksjonen til vedkommende departement for revisjon og desisjon. For øvrig skal legatet være undergitt den for offentlige stiftelser til enhver tid anordnede kontroll.

§ 7

Foranstående statutter undergis Kongelig Konfirmasjon, hvoretter legatstyret besørger dem trykt.
Koppang i mai 1971

Sogneprest Hans Kvale Bjørg Kvale Per P. Smedaas, medl. Av sosialstyret
Gunvor Modahl Sverre Myrberget, Stor-Elvdal Legatkontor

Stadfestet av Sosialdepartementet den 15. Juli 1971

(Kapitalen var pr. 1/1 1971 ca kr. 2.000.-)

Legatgiverens foreldre var Kaptein Knud Knudsen Hals, g.m. Siri Åset i Åmot.
Knut Hals var sokneprest i Stor-Elvdal, Åmot og Rendalen fra 1728 til 1741.
Han eide i følge Fosvold ”3 gråskinn av Westgaards 14 skinn beneficert gods, kanskje garden Gustu’s part”. Vi vet at Gustu hadde seter i Fampen, og Åslisetra og Prestenget.
Knut Hals gav ved sin død legatet til sine sognebarn. Legatet, vårt eldste er svært gammelt, fra 1741, startet med 20 speciedaler, var i 1971 ca kr. 2.000.- og i 1998 kr. 4.749.- Dette er under Fylkesmannens minstemål for legater, så legatet ble i 1998 slettet. Navnet (og kapitalen !) blir ivaretatt som et fondslegat i Stor-Elvdal Legatkontors regnskap. Og i den grad avkastning er mulig, vil og statuttenes formål, verdig trengende, bli ivaretatt.

Skroll til toppen