27 Karenus Westgaards legat til fremme av musikk

Statutter, slik de er gjengitt i Legatboka av 1971 ved Sverre Myrberget

§ 1

Karenus Westgaard’s legat til fremme av musikk i Stor-Elvdal er opprettet ved Edvard Westgaards testamente, datert 6/11 1922 og ble overlevert til legatstyret den 15/1 1931 med kr. 5.000.- Legatkapitalen skal være uangripelig, og anbringes og forvaltes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt. Legatet skal altid være en selvstendig stiftelse, hvis midler aldri må sammenblandes med offentlig, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyderne.

§ 2

Legatstyret består av d’herrer Halvor O Negaard, Ragnvald Eggen og Trygve Treseng. Styret velger formann og viceformann for 3 år ad gangen. Ingen gyldig besluttning kan fattes med mindre enn 2 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører formannen journal. Styret suplerer seg selv ved nogen medlems avgang. Såfremt det hele styre ønsker å tre av, velges nytt styre av herredsstyret i Stor-Elvdal.
Fylkesmannen i Hedmark har 5.mai 2003 omdannet legatet slik som rettet i § 2;
Legatet bestyres av Stor-Elvdal Legatråd

§ 3

Av legatets renter utdeles bidrag og premier til:
Musikkforeninger i Stor-Elvdal, der har vært i noen års virksomhet før ansøkning om bidrag innsendes, og som til like må antas å være levedyktig,
Utdannelse for personer der har utpreget begavelse for musikk.

§ 4

Av legatets rentemidler tillegges en halvdel kapitalen intil denne har nådd kr. 10.000.- Av resten ydes årlig en forholdsvis andel sammen med andre legater Edvard Westgaard har stiftet, til vedlikehold av legatgiveren og Karenus Westgaards gravsted. Hvad der for øvrig måtte bli tilbake utdeles til de i § 3 nevnte formål. Det som det ene år ikke utdeles av rentemidlene til de i § 3 nebnte formål, kan av styret anvendes et følgende år. Mulig nedgang i legatets kapital erstattes ved renteopplegging.

§ 5

Styret velger innen sin mitte kasserer og regnskapsfører.

§ 6

For legatet avlegges årlig regnskap, som blir å innsende hvert år innen februar måneds utgang følgende år, gjennem stiftsdireksjonen til revisjon og desisjon av Kirkedepartementet. En utskrift av regnskapet utlegges til almindelig ettersyn i kommunelokalet. Også iøvrig skal legatet være undergitt den til enhver tid for offentlige stiftelser anordnede kontroll.

§ 7

Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer.

Halvor Negaard Trygve Treseng Ragnvald Eggen
(Kapital pr 1/1 1971 kr. 13.600.-

Etterskrift:

Se etterskrift under legat 24, E og K Westgaards legat til jordbrukets fremme.

Historie:

Samme som overfor.

Skroll til toppen