42 Hallstein Øvergaard og hustru Dagnys legat til skogsakens fremme

§ 1

Fru Dagny Øvergaard, som avgikk ved døden den 25/12 1950, har i testamentet av 16/3 1940 truffet bestemmelser i henhold til hvilke nærværende legat er opprettet.

§ 2

Legatets kapital skal bestyres av styret i Det Norske Skogselskap, skal være urørlig og ved ledighet anbringes som for umyndiges midler bestemt. Minst 10% av rentene skal hvert år tillegges kapitalen.

§ 3

1/6 av avkastningen skal hvert år utdeles i porsjoner på minimum kr. 200.- til dyktige skogsarbeidere i Stor-Elvdal. Utdelingen skal foregå på Halstein Øvergaards dødsdag den 9/12. De som skal komme i betraktning bør mest mulig være faste skogsarbeidere som driver i skogen året rundt. Dyktige og skjønnsomme skogsformenn som året rundt arbeider i skogen, skal også komme i betraktning.

§ 4

1/2 av den gjenværende renteavkastning skal fortrinnsvis brukes til utdannelse av dyktige skogbrukere. Legatet kan eksempelvis gi bidrag til opphold ved Landbrukshøyskolens skogbruksavdeling, ved skogskoler og skogkurser, til studiereiser innen eller utenlandsk. Legatets renter skal fortrinnsvis utdeles til unge menn som er født i Stor-Elvdal – men kan og gis til unge skogbrukere fra Ytre Rendal og andre skogbygder i Østerdalen.

§ 5

Utdeling i henhold til §§ 3 og 4 foretas av Det Norske Skogselskaps styre, for § 3’s vedkommende etter at dette (styret i Det Norske Skogselskap) på forhånd har innhentes uttalelse fra ordføreren i Stor-Elvdal, et av ordføreren utpekt skogkyndig medlem av herredsstyret og formannen i Skogrådet i Stor-Elvdal.

§ 6

Resten av rentene ytes etter legatstyrets nærmere bestemmelse og fordeling til Hedmark Skogselskap til tiltak som er til skogsakens fremme – fortrinnsvis til skoglig opplysning og utdannelse, eller som ytterligere tilskudd til de formål som er omhandlet i §§ 2, 3 og 4.

§ 7

Skulle det i fremtiden vise seg ikke å være praktisk mulig å benytte renteavkastningen overenstemmende med legatets formål, har styret i Det Norske Skogselskap adgang til i stedet å benytte rente-avkastningen til form,ål som ligger så nær opp til de formål som er nevnt i statuttene, idet Det Norske Skogselskaps styre herunder må følge den ånd og tanke som ligger bak fru Dagny Øvergaards opprettelse av nærværende legat til Skogsakens fremme..

(Kapital pr. 1/1 1971 kr. 520.000.-

Skroll til toppen