39 Statutter for Sigfrid Margit og Melkior Øiens legat

Statutter for Sigfrid Margit og Melkior Øiens legat

Det vises til Formannskapssak 297/85 i Stor-Elvdal Kommune hvor testamentet til Sigfrid Margit og Melkior Øien ble inntatt. Som det fremgår av dette skal en del av formuen tilfalle Stor-Elvdal Kommune mot at kommunen oppretter et legat med kommunen som legatets bestyrer. En vil med dette foreslå at det vedtas slike statutter:

§ 1

Sigfrid Margit og Melkior Øien har ved testamente av 14. Juli 1978 opprettet legat hvor legatets midler på beste måte skal nyttes innen kreftforskning.

§ 2

Legatet utgjør kr. 20.660.03 hvorav 1.500 sperres inntil videre. Dette skal benyttes til inskripsjon på gravstøtte. Evt legige midler av kr. 1.500 overføres til legatet.

§ 3

Kapitalen må ikke angripes eller sammenblandes med andre kommunale midler.

§ 4

Legatet administreres av Stor-Elvdal Legatkontor.

§ 5

Legatet bestyres av Stor-Elvdal Formannskap.(se brev fra Fylkesmannen)

§ 6

Statuttene godkjennes av Stiftsdireksjonen (se brev fra Fylkesmannen )

Ovenstående statutter godkjennes
Koppang den 3. Februar 1986

Per Johannessen sign., rådmann

Rådmannens innstilling vedtatt av formannskapet

Kommunestyrets behandling:

Marit Grundt foreslo som ny § 5 i statuttene:
«Renteavkastningen overføres hvert år til Landsforeningen mot Kreft, som bes benytte midlene i sin forskning.»
Vedtak: Ved alternativ votering over § 5 falt Marit Grundts forslag Med 6 mot 21 stemmer. De øvrige paragrafer ble enstemmig vedtatt.
Koppang 11.mars 1986

Per Johannessen sign. ,rådmann

Brev fra Fylkesmannen i Hedmark av 21/4 1986 sak nr. 3496/86 bemerker at legatet er for lite til at offentlig stadfesting kan skje. Legatet må forbli privat, og Fylkesmannen ber om at § 6 blir strøket.

Legatet ble i 1999 omgjort til fondslegat, og lagt til Stor-Elvdal Legatkontors regnskap. Kapitalen ligger her på konto nr. 2739. Godkjent av Fylkesmannen i brev av 20/10 1999 Ref. 99/8599.
Kapitalen er pr. 10/3 2000 kr. 20.377.- .

Skroll til toppen