Vedtekter

Vedtekter for Stor-Elvdalslegatene

1. Navn, kontorkommune

Legatetsnavn er Stor-Elvdalslegatene.
Legatet er en alminnelig stiftelse , jfr Stiftelsesloven § 4.
Stor-Elvdalslegatene består av opprinnelig 15 mindre legat som i mars 2014 er fusjonert til et felles legat. 1 januar 2019 ble Nyhus legat også fusjonert med Stor-Elvdalslegatene.
Legatet har kontor på Koppang i Stor-Elvdal kommune.

2. Formål

Legatets formål er å forvalte kapitalen som tilhørte de opprinnelige legatene før fusjonen.
De opprinnelig legaters formål er videreført ved %-vis fordeling i forhold til legatenes formål og egenkapital før fusjonen. Legatets formål blir ivaretatt etter følgende veiledende prosentvis fordeling:

  • Utdanning ungdom og eldre i tidligere Sollia kommune 30%
  • Personer i Stor-Elvdal kommune med livstruende langvarig sykdom 5%
  • Videreutdanning av ungdom i Stor-Elvdal 28,5%
  • Fattige personer eller frivillige organisasjoner som gir bistand til fattige. 11,2%
  • Diakoni 6,7%
  • Premiering av godt fjøsstell og god behandling av husdyr 6%
  • Sang og musikk i Stor-Elvdal kommune.
  • Fortrinnsvis sangkor, skolekorps og kirkemusikk 3,4%
  • Bidrag til nyfødte barn 9,3%

Det avsettes årlig kr 4000.- til pass og stell av gravsteder.

3. Grunnkapital

Stiftelsens bundne grunnkapital er kr 1.500.000.

Styret

Legatets styre skal ha 3 medlemmer og skal bestå av styreleder i lensmann Evenstads legat, ordfører i Stor-Elvdal kommune og sokneprest i Stor-Elvdal kommune. Vara medlemmer skal være kommunelegen i Stor-Elvdal kommune og leder for politiet i Stor-Elvdal kommune. Styret er legatets øverste organ og forvaltningen hører under styret.

Utdeling fra legatet

Utdeling av legatets midler vedtas av styret. Utdeling skal skje i forhold til formålene i de opprinnelige legater som er sammenfattet i §2. Rammen for utdeling fra legatet er renteinntekter av legatets bankinnskudd etter fradrag for administrasjonskostnader.

Stiftelsesloven

For forhold som ikke er særskilt regulert i ovenstående vedtekter, gjelder de til en hver tid gjeldende regler i Stiftelsesloven.

Skroll til toppen