Statutter

Statutter for Lensmann Evenstads Legat

Forslaget er behandlet i styremøte den 23. april 2004, sak 04-07, og framstår nå som styrets forslag. Endringene må nå godkjennes av Fylkesmannen. Følger referat for korrekturlesing av styrets medlemmer.

§1 

Lensmann Evenstads legat er opprettet ved testamente av Enkefru Anne Evenstad 8. Mars 1899. Testamentet inneholder om dette legat bl. a. Følgende bestemmelser:

«Undertegnede Enkefru Anne Evenstads bestemmer herved at der av den formue som jeg etterlater med ved min død skal tilfalle og utredes til et legat som skal kalles “Lensmann Evenstads legat”, kr. 100.000- etHundretusindekroner» -med formål gjenem kapitalens forrentning eller avkastning å yte bidrag til fremme av jord- og skogbruk i Stor-Elvdal herred/kommune. Skulle i fremtiden finnes hensiktsmessig og tjenlig for bygden å anvende en del av legatets innkomster til industriens eller husflidens oppkomst innen bygden, – så som industri- eller husflidsskoler skal det hertil være adgang. Jeg henleder oppmerksomheten bl.a. på den bidragsform som utøves av Ole Møystads legat i Elverum til mulig etterligning i noen utstrekning. Til legatets overnevnte kapital kr. 100.000.- vil komme det overskudd Fru Evenstads bo vil gi ved endelig oppgjør, og som etter testamentet skal anvendes til prosentvis forhøyelse av samtlige legatbeløp”

§2

Legatet skal være en selvstendig stiftelse hvis midler aldri må sammenblandes med andre offentlige, kommunale eller private kasser, eller anvendes til direkte lettelse for offentlige ordinære utgifter der påhviler skattyterne.

§3

Av legatets rentemidler skal årlig minst kr. 500.- legges til kapitalen, inntil denne har nådd en størrelse av kr. 250.000.- -tohundreogfemtitusen-. Legatstyret kan deretter når som helst under vedkommende departements approbasjon treffe bestemmelse om hvorvidt ytterligere renteopplegg skal finne sted. Den urørlige kapital er i styremøte i nov. 1999 – som sak 2 med fylkesmannens godkjenning endret til kr. 2.500.000 – to og en halv million kroner. Bunden kapital er i styresak 2004-07 endret til kr. 5000000.-fem mill.kroner

§4

Med grunnlag i § 1 skal legatets disponible rentemidler gå til utdannelse, kurs og etterutdanning av søkere fra Stor-Elvdal Herred for landbruksorientert utdanning. Videre kan midler også gå til næringsutvikling -innen samme herred- for landbruksorientert virksomhet.

§5

Legatets styre består av 3 medlemmer: Herredets ordfører, en representant med landbruksfaglig bakgrunn oppnevnt av Fylkesmannen i Hedmark, og en representant for jord/skogeiere i Stor-Elvdal, sistnevnte velges av ordfører og representanten for fylket, for tre år av gangen . Skulle i fremtiden noen av de nevnte bestillingsposter bli opphevet oppnevner Stiftelsestilsynet i samme sted de fornødne medlemmer av legatstyret.

Styret velger innen sin midte en leder og en varaleder for 3 år ad gangen

§6

Legatstyrets medlemmer møter etter skriftlig tilsigelse, med i regelen minst 8 dagers varsel og med angivelse av de saker der foreligger til behandling. Ingen gyldig beslutning kan fattes med mindre alle 3 medlemmer er tilstede; og i tilfelle uenighet kan minoriteten begjære vedtaket prøvet av Stiftelsestilsynet .

§7

I styrets møter føres forhandlingsprotokoll. For øvrig fører_legat-sekretæren protokoll og besørger korrespondansen etter avtale med leder.

§8

Styret ansetter kasserer og regnskapsfører/ sekretær . Styret fastsetter hans lønn, og kan fastsette instruks / arbeids-beskrivelse for de ovemevnte arbeidsoppgaver.

§9

Legatets kapital, som ikke må angripes, anbringes således som for offentlige stiftelsers midler er eller blir bestemt . Kapitalen må aldri forminskes , og i tilfelle av tap, skal minst halvparten av rentene oppspares inntil kapitalen atter har nådd den engang oppnådde størrelse. De med legatets bestyrelse forbundne utgifter utredes av legatets midler.

§10

Legatet er med hensyn til kontroll og regnskapsrevisjon undergitt de for offentlige stiftelser til enhver tid gjeldende bestemmelse. En avskrift av regnskapet utlegges til alminnelig ettersyn i kommunelokalet.

§11

Foranstående statutter undergis Kongelig stadfestelse, hvoretter legatstyret besørger dem trykt og utdelt i et tilstrekkelig antall eksemplarer

Skroll til toppen