Historikk – fra 40 forskjellige legat til felles forretningsdrift i Stor-Elvdal Legatkontor
Legatkontoret

De enkelte legater har fra de ble opprettet hatt egne forretningsførere, valgt, oppnevnt eller ansatt av det enkelte styre. Følgelig spredt over hele bygda og ikke alltid fulgt reglene for stiftelser og legater m.h.t årlige møter og regnskap.

Ledelse

Sverre Myrberget ble ansatt som forretningsfører for det ny-opprettede Stor-Elvdal Legatkontor etter nyttår i 1956. I tia framover ble alle legatene som ble bestyrt i bygda samlet i Legatkontoret, og med Myrberget som kasserer og sekretær. Dette gjalt da ca 40 legater. Alle med egne statutter, noen ganske smale – og etterhvert noe vanskelige å etterleve.
Myrberget samlet statuttene for disse legatene i LEGATBOK FOR STOR-ELVDAL. Boka kom ut i 1971. Ikke lenge etter døde Myrberget, og etterlot seg et Legatkontor som fungerte etter loven for Stiftelser og Legater.
Ledere for de største legatene tok initiativet til å utlyse stillingen som leder for legatkontoret, og ansatte Mathias Strand i desember 1971. Strand fikk ikke anledning til å jobbe med legatene, han døde først på 1972, og nok en gang måtte stillingen lyses ut. Terje Bjøntegaard ble ansatt i juni 1972, og er fortsatt i arbeid i 2000.

Regnskapsførsel.

Legatregnskapene ble på 70-tallet revidert og godkjent av Sosialdepartementets Legatkontor. Fra ca 1980 ble ansvar for legatene overført til fylkesmannen i de enkelte fylker, og der ble det Stiftsdireksjonen som tok seg av disse sakene. Senere ble også Stifts-direksjonen borte, og erstattet med et legatkontor under Fylkesmannens kontor.
Men regnskapene skulle revideres av statsautorisert revisor før de forelegges Fylkesmannen for godkjenning. For Stor-Elvdals vedkommende ble det Revisor-konsult på Alvdal / Tynset.


Kapital.

Alle legatene hadde fra 1970 to bankkonti hver, dette var et svært apparat å drive, og systemet ble etterhvert redusert, først til en konto for hvert legat, siden ble kapitalen samlet i legatkontorets kapitalkonto, med regnskapsførsel deretter. Statuttenes krav om at lagatkapital ikke skulle blandes med andre kasser er fraveket, med Fylkesmannens godkjenning. Som en følge av at Legatkontoret administrerer kapitalen, krevde revisor at det ble opprettet et Legatråd fra 1996. Dette Legatrådet er sammensatt av leder for
de største legatene, og skal fungere som Legatkontorets råd og overbygning.


Plassering av kapital.

Fra 1970 drev legatkontoret utstrakt bankvirksomhet. Renten var på det høyeste 12% og det var god butikk å låne ut kapital selv om legatlån var rimelige og lette å skaffe. Men etterhvert gikk renten stadig ned, og det var mye arbeid med lånene. I de siste åra har vi rigget ned antall pantobligasjoner, i 1998 har vi bare 5 lån ute. Og det er ikke så rart, vi kjører fortsatt med 8% rente, og det er nok markedets verste. Men legatstyret ønsker ikke å redusere renten, for derigjennem å avslutte bankvirksomheten. Fra 1996 har vi plassert legatkapital i Statsobligasjoner , etterhvert 3.8 mill. Dels for lensmann Evenstads legat ( 2 mill.) dels for legatkontorets kapitalkonto for de øvrige legater. Renten her er 9%. Dette var svært bra – inntil vi fikk svingninger også der, som påførte oss redusert avkastning. Men noe bedre plassering av kapital er ikke tillatt.

Fusjoner og sletting av legater.

Dels etter påtrykk fra Fylket og fra revisjon, og dels etter politiske signaler er det i 1996 og 1997 og 1998 foretatt en sanering av det totale antall legater. Det er to kategorier av disse sakene.

  1. Legater som har så liten kapital at de ikke lenger bærer sine kostnader. I praksis med kapital under 10.000 .
  2. Legater som er gitt av samme person/personer, og som derfor kan fusjoneres uten at navn går tapt.

Antall legater er nå redusert fra 39 til 19. Måten dette er gjennomført på kan
deles i tre kategorier.

  1. Legater som blir slått sammen med andre av samme legatgiver
  2. Legater som blir slått sammen med andre med samme formål
  3. Legater som blir slettet og kapital lagt til Legatkontoret.

01 Atneosens legat uendret, lagt til Atneosen Menighetsråd.
02 Bruuns legat for Stor-Elvdal (2a) og
03 Bruuns til Stor-Elvdal (2a) slåes sammen til
02 Bruuns legater.
04 Stor-Elvdal Barnehjems legat uendret.
05 Ole og Anne Evenstads minnelegat (2a) og
06 Anne Evestads Diakonisselegat (2a) slåes sammen til
05 Ole og Anne Evenstads legater.
07 Lensmann Evenstads legat uendret.
08 Dr. Frosts legat (1c) legges til Legatkontoret
09 Knut Hals (1c) legges til Legatkontoret.
10 Ragna Lillengets minne (2b) og
13 Knut og Eline Ophus legat (2b) slåes sammen til
10 Lillenget og Ophus legater.
11 N N Myklebys legat uendret.
14 Dorte Stais legat (2b) og
15 Hanna Stai (2b) slåes sammen til
14 Dorte og Hanna Stais legater.
16 Syren Trønnes (1c) legges til Legatkontoret.
17 Anne Sætres legat uendret.
18 Gedine Svestads legat uendret.
19 Gina Nickelsen legat legges til Legatkontoret.
20 T T Trønnes og hustrus Diakonisselegat (2a) og
21 T T Trønnes legat for sang og musikk (2a) og
22 T T Trønnes legat for Stor-Elvdal (2a) slåes sammen til
20 T T Trønnes legater.
23 Sakf P Trønnes legat uendret.
24 Edvardt og Karenus Westgaards legat for jordbruk (2a) og
25 Edvard og Karenus Westgaards legat for praktisk opplæring (2a) og
26 Karenus Westgaards legat for sang (2a) og
27 Karenus Westgaards legat for musikk (2a) slåes sammen til
24 E og K Westgaards legater.
28 Bottolf Gj. Westgaard og hustrus legat (2b) og
30 Martinus Øiens legat (2b) slåes sammen til
28 Westgaard og Øiens legater til Dyrevernet.
29 Halvor A Vestgaards legat (1c) legges til Legatkontoret.
31 Marit Øvergaards minne (2a).
32 Ole og Marit Øvergaards legat (2a) slåes sammen til
31 Ole og Marit Øvergaards legater og
33 dyrlege S A Christensen og hustrus legat(1c)legges til Legatkontore.
34 Dortinus Moen og hustrus legat (2c) legges til Legatkontoret.
38 Kristian Nyhus legat uendret.
35 Dyrlege Paus legat er lagt til Legatkontoret.
36 Anne Evenstads Husflidslegat uendret.
37 Beret og Trygve Tresengs legat uendret.
39 Sigrid og Melkior Øiens legat legges til Legatkontoret.

I 2015 er ytterligere legater fusjonert slik at det nå er 3 legater:
Stor-Elvdalslegatene, Kristian Nyhuus og Lensman Evenstads Legat.

På lik linje som tidligere er det i 2019 gjennomført ny fusjon slik at det nå kun er to legater igjen:
Stor-Elvdalslegatene og Lensman Evenstad Legat.

Legatkontorets arbeidsmåte

Legatkontoret ved Sverre Myrberget samlet i sin tid, fra ca 1950 til 1971 legatene under en hatt. Se under Historikk i margen. Han samlet, og utga i 1971 Legatbok for Stor-Elvdal, trykket ved Norsk Skoletidendes Boktrykkeri A/S Hamar i 1972. Se Legatboka.
I 1999 ble det klart at en ny Legatbok må utarbeides og utgis. Dette arbeid er i gang, under hensyn tatt til tillegg, fusjoner og endringer til fondslegater som har skjedd i de siste år. Arbeidet er i gang, denne gang legger vi Legatboka ut på internett, så får papirversjonen komme i ettertid.
Legatkontoret arbeider sammen med Legatrådet, se dette og dets protokoller.
Legatkontoret fører regnskap for hvert av legatene, og for legatkontoret.
Legatkontoret innkaller til møter i alle legater før jul hvert år. På møtene presenteres søknader om stipend og støtte i henhold til annonse i lokalavisene.
Blant de faste postene på møtene er også valg på legatstyremedlemmer, se dette under legatene.

Skroll til toppen